Zamówienie publiczne - szczegóły

Sukcesywna dostawę Płyt DVD + R, pakowane w koperty do nagrywarki SDC CLASSIC HD firmy Stryker

Numer: EZ/214/27/2016

Data składania ofert: 2016-02-25

Data otwarcia ofert: 2016-02-25

nr sprawy EZ/214/27/2016                                                                                            Krosno, dnia …..02.2016 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Sukcesywna dostawę Płyt DVD + R, pakowane w koperty do nagrywarki SDC CLASSIC HD firmy Stryker

 

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa  500 sztuk płyt DVD + R, pakowane w koperty do nagrywarki SDC CLASSIC HD firmy Stryker

Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od podpisania umowy  od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno 

Termin złożenia oferty do  25.02.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

25.02.2016 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  Małgorzata Antoniuk  – 13 43 78 389

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – Sukcesywna dostawa  500 sztuk płyt DVD + R, pakowane w koperty do nagrywarki SDC CLASSIC HD firmy Stryker, EZ/214/27/216” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy  

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wzór umowy
wybór ofert