Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie rozbiórki komina stalowego wolnostojącego o wysokości ok. 50 m i średnicy 1,4 m i wadze ok. 38 t wraz z zakresem prac koniecznych do wykonania

Numer: EZ/214/29/2016

Data składania ofert: 2016-02-29

Data otwarcia ofert: 2016-02-29

nr sprawy EZ/214/29/2016                                                                                            Krosno, dnia 18.02.2016 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,  
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie rozbiórki komina stalowego wolnostojÄ…cego o wysokoÅ›ci ok. 50 m i Å›rednicy 1,4 m i wadze ok. 38 t wraz z zakresem prac koniecznych do wykonania

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie rozbiórki komina stalowego wolnostojÄ…cego o wysokoÅ›ci ok. 50 m i Å›rednicy 1,4 m i wadze ok. 38 t wraz z zakresem prac koniecznych do wykonania

Termin realizacji zamówienia:

4 miesiÄ…ce od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57 38-400 Krosno, sekretariat pokój 275 lub za pomocÄ… poczty elektronicznej na adres  sezam.szpital@krosno.med.pl

Termin zÅ‚ożenia oferty do  29.02.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

29.02.2016 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  Edyta Prajsnar - 13 43 78  208

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

lub za pomocÄ… poczty elektronicznej na adres

sezam.szpital@krosno.med.pl

z dopiskiem:

Oferta – Wykonanie rozbiórki komina stalowego wolnostojÄ…cego o wysokoÅ›ci ok. 50 m i Å›rednicy 1,4 m i wadze ok. 38 t wraz z zakresem prac koniecznych do wykonania

EZ/214/29/2016” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – wzór umowy

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnione

 

UWAGA ZMIANA: PO DOKONANIU ROZBÓRKI ZŁOM PRZECHODZI NA WŁASNOŚĆ WYKONAWCY.

 

 

j

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wzór umowy wersja z 25 lutego 2016 r.
Wyjaśnienia
wybór ofert