Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostarczenie 1 sztuki używanego ambulansu typu B/C zgodnie z opisem w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego

Numer: EZ/214/30/2016

Data składania ofert: 2016-02-26

Data otwarcia ofert: 2016-02-26

nr sprawy EZ/214/30/2016                                                                                            Krosno, dnia 22.02.2016 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie 1 sztuki używanego ambulansu typu B/C

Przedmiot zamówienia:

dostarczenie 1 sztuki używanego ambulansu typu B/C  zgodnie z opisem w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego

Termin realizacji zamówienia:

7 dni od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 38-400 Krosno, sekretariat pokój 275 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres  sezam.szpital@krosno.med.pl

Termin złożenia oferty do  26. 02.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

26. 02.2016 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Wymagane dokumenty, które należy dołączyć od oferty

a)       Deklaracje zgodności oferowanego ambulansu z polską normą zharmonizowaną PN-EN 1789 typ ambulansu B/C (lub normy równoważnej),

b)       Wyciąg ze świadectwa homologacji wydanego dla tego pojazdu po uwzględnieniu jego zabudowy (skompletowaniu) wymaganego do jego rejestracji w wydziale komunikacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

c)       Opisy zaoferowanego produktu, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe) lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsługi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany.

d)       Dokument potwierdzający spełnienie przez oferowany ambulans wymagań normy czystości spalin, co najmniej EURO 4

e)       Kopia ważnych badań technicznych

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  kierownik sekcji transportu  Wojciech Wojnar -
13 43 78  571

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres

sezam.szpital@krosno.med.pl

z dopiskiem:

Oferta – Dostarczenie 1 sztuki używanego ambulansu typu B/C

EZ/214/30/2016” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wzór umowy
Uniewaznienie