Zamówienie publiczne - szczegóły

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem rozbiórki komina stalowego wolnostojącego o wysokości ok. 50 m i średnicy 1,4 m i wadze ok. 38 t wraz z zakresem prac koniecznych do wykonania

Numer: EZ/214/32/2016

Data składania ofert: 2016-03-09

Data otwarcia ofert: 2016-03-09

nr sprawy EZ/214/32/2016                                                                                            Krosno, dnia 03.03.2016 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                                        email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

PeÅ‚nienie Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem rozbiórki komina stalowego wolnostojÄ…cego o wysokoÅ›ci ok. 50 m i Å›rednicy 1,4 m i wadze ok. 38 t wraz z zakresem prac koniecznych do wykonania

Przedmiot zamówienia:

PeÅ‚nienie Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem rozbiórki komina stalowego wolnostojÄ…cego o wysokoÅ›ci ok. 50 m i Å›rednicy 1,4 m i wadze ok. 38 t wraz z zakresem prac koniecznych do wykonania

 

 

Termin realizacji zamówienia:      5 miesiÄ™cy od momentu podpisania umowy 

Miejsce wykonania zamówienia: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno 

Miejsce i termin zÅ‚ożenia oferty: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno lub za pomocÄ… poczty elektronicznej na adres

sezam.szpital.@krosno.med.pl

 Termin zÅ‚ożenia oferty do  09.03.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 09.03.2016 r. godz. 11:15, Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno, pokój 101

Warunki pÅ‚atnoÅ›ci: Zgodnie z §5 wzoru umowy (zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Warunki udziału w postepowaniu

Wykonawca powinien podsiadać wiedzÄ™ i doÅ›wiadczenie niezbÄ™dnÄ… do prawidÅ‚owego wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca winien dysponować

Inspektorem nadzoru posiadajÄ…cym uprawnienia budowlane bez ograniczeÅ„ 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Edyta Prajsnar  – 13 43 78 208,
w sprawach formalnych (proceduralnych) –
z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

lub za pomocÄ… poczty elektronicznej na adres

sezam.szpital.@krosno.med.pl

z dopiskiem:

„Oferta – PeÅ‚nienie Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem rozbiórki komina stalowego wolnostojÄ…cego o wysokoÅ›ci ok. 50 m i Å›rednicy 1,4 m i wadze ok. 38 t wraz z zakresem prac koniecznych do wykonania

EZ/214/32/2016” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – wzór umowy

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy