Zamówienie publiczne - szczegóły

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn: „Remont i przebudowa pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym oraz OIOM pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”

Numer: EZ/214/33/2016

Data składania ofert: 2016-04-04

Data otwarcia ofert: 2016-04-04

nr sprawy EZ/214/33/2016                                                                                            Krosno, dnia 09.03.2016 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                                        email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Remont i przebudowa pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym oraz OIOM pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pn: „Remont i przebudowa pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym oraz OIOM pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”

 

 

Termin realizacji zamówienia:      7 miesięcy od momentu podpisania umowy 

Miejsce wykonania zamówienia: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno 

Miejsce i termin złożenia oferty: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

 Termin złożenia oferty do  30.03.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert 30: .03.2016 r. godz. 11:15, Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, pokój 101

Warunki płatności: Zgodnie z §5 wzoru umowy (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca winien dysponować

1.         Inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

2.         Inspektorem nadzoru branży sanitarnej posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych .

3.         Inspektorem nadzoru branży elektrycznej posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych .

4.         Wykonawca dołączy do oferty Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek,

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Edyta Prajsnar  – 13 43 78 208,
w sprawach formalnych (proceduralnych) –
z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

 

z dopiskiem:

„Oferta – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: „Remont i przebudowa pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym oraz OIOM pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”

EZ/214/33/2016” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
informacja
wybór najkorzystniejszej oferty