Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa aparatów telefonicznych bezprzewodowych stacjonarnych 17 sztuk. Model Panasonic KX-TG1611PDH

Numer: EZ/214/36/2016

Data składania ofert: 2016-03-21

Data otwarcia ofert: 2016-03-21

nr sprawy EZ/214/36/2016                                                                                            Krosno, dnia 09.03.2016 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawÄ™ aparatów telefonicznych bezprzewodowych stacjonarnych

 

Przedmiot zamówienia

dostawa aparatów telefonicznych bezprzewodowych stacjonarnych 17 sztuk. Model Panasonic KX-TG1611PDH

Termin realizacji zamówienia:

7 dni od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 5738-400 Krosno, sekretariat pokój 275

Termin zÅ‚ożenia oferty do  21.03.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

21.03.2016 r. godz. 11:15 pokój 103

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:   BartÅ‚omiej Prajsnar   – 13 43 78 319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Arkadiusz BÄ…k  telefon 13 43 78 216/466

 

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta – Dostawa aparatów telefonicznych bezprzewodowych stacjonarnych

EZ/214/36/2016” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – formularz asortymentowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Załącznik nr 2
wzór umowy
wybór