Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa przeprowadzenia szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawłaII w Krośnie

Numer: EZ/214/41/2016

Data składania ofert: 2016-03-31

Data otwarcia ofert: 2016-03-31

Znak sprawy EZ/214/41/2016

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie Szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, w zakresie resuscytacji krążeniowo – oddechowej z automatyczną defibrylacją zewnętrzną

Termin realizacji zamówienia:

do dnia 20.05.2016r.

Miejsce wykonania zamówienia:

Wojewódzki Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57 i ul. Grodzka 45.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 31.03.2016 r. do godz. 10:00

Termin i miejsce otwarcia ofert:

31.03.2016 r. godz. 10:30

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 101

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury do sekretariatu Zamawiającego.

Dalsze warunki płatności reguluje § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena - waga kryterium – 100% cena.

Inne szczególne warunki:

Specjalizacja (ukończona) z pielęgniarstwa ratunkowego.

Dyplom ukończenia minimum studiów licencjackich z zakresu pielęgniarstwa.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych :

- Pielęgniarka Naczelna – Dorota Kostrzewa tel. 13 43 78 680

- z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Agnieszka Pękalska tel. 13 43 78 497

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta – Przeprowadzenie Szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, w zakresie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych

EZ/214/41/2016

Nie otwierać w Sekretariacie.


 Załączniki:
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 wzór umowy
odpowiedzi na pytania Wykonawców
wybór najkorzystniejszej oferty