Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa 20 sztuk regałów

Numer: EZ/214/44/2016

Data składania ofert: 2016-04-28

Data otwarcia ofert: 2016-04-28

nr sprawy EZ/214/44/2016                                                                                             Krosno, dnia 18.04.2016 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawÄ™ regaÅ‚ów 20 sztuk regaÅ‚ów

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 20 sztuk regaÅ‚ów

Wymiary:

Wysokość 220 cm, dÅ‚ugość 100 cm, szerokość póÅ‚ki 70 cm

Obciążenie min. 150/póÅ‚kÄ™ 

7 póÅ‚ek 

Termin realizacji zamówienia:

21 dni od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

38-400 Krosno  

Termin zÅ‚ożenia oferty do  28.04.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

28.04.2016 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Lucyna ChÅ‚osta  – 13 43 78 409

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Monika KoÅ› telefon 13 43 78 497

 

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – zakup wraz z dostawÄ… regaÅ‚ów

EZ/214/44/216” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – formularz asortymentowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy  

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Załacznik nr. 2
Wzór umowy zał. 3
pytania i odpowiedzi
odpowiedzi na pytania Wykonawców
wybór najkorzystniejsze oferty
wybór najkorzystniejsze oferty 2