Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa, montaż i uruchomienie pralnicowirówki

Numer: EZ/214/53/2016

Data składania ofert: 2016-05-19

Data otwarcia ofert: 2016-05-19

UWAGA MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 2 - PARAMETRY WYMAGANE I WARUNKI GWARANCJI

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

      Dostawa, montaż i uruchomienie pralnicowirówki

Termin realizacji zamówienia:

    Max. do 2 tygodni od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Pralnia Szpitalna

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do:19. 05. 2016 r.  godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

19.05. 2016 r. godz. 11:15, pokój 101

Warunki płatności:

Zgodnie z §7 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

2. Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznej gwarancji

Osoba upoważniona do           kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Wojciech Zych  - telefon  13 43 78 224

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Agnieszka Pękalska  telefon  13  43  78  227/497, email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta –dostawa i montaż pralnicowirówki – EZ/214/53/2016

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – parametry wymagalne i warunki gwarancji

Załącznik nr 3 - wzór umowy

 


 Załączniki:
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 3 wzór umowy
załącznik nr 2 parametry wymagane, warunki gwarancji UWAGA MODYFIKACJA
wybór najkorzystniejszej oferty