Zamówienie publiczne - szczegóły

sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych, połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Numer: EZ/214/59/2016

Data składania ofert: 2016-05-23

Data otwarcia ofert: 2016-05-23

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II                                Krosno, dnia 18 maj 2016

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:abak@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

 

Znak sprawy EZ/214/59/2016                                                       

                                                                                                                              

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

1.    Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

a)      I etap – w ramach przeglądu rocznego – sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych, połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych  w budynkach A+E,B, C, D+ Apteka, H, Kuchnia, Pralnia, Budynek Anatomii Patologicznej, Budynek Poradni Chorób Zakaźnych oraz Oddziału odwykowego i Poradni Odwykowej  + Hydrofornia, Budynek Warsztatu Samochodowego, Budynek Oddziału Paliatywnego, Budynek Magazynu Odpadów Medycznych, Budynek Archiwum, Budynek Portierni z chlorownią i budynek portiernia nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego

b)      II etap – w ramach przeglądu obiektów wielkopowierzchniowych, półrocznych – budynki A+E, D+ Apteka zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego

Termin realizacji zamówienia:

 

1 etap przedmiot umowy w terminie do dnia 25 maja 2016 r. oraz 2 etap przedmiot umowy w terminie do dnia 18 listopada 2016

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 23.05.2016 r. do godz. 8:00

Termin otwarcia ofert:

23.04.2012 r. godz. 8:15 - pokój 103

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto.

Dalsze warunki płatności reguluje § 4 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznychMarian Penar  , tel. -13 43 78 213

w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –   Arkadiusz Bąk  tel. 13 4378216

 

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta – sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych, połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych 
EZ/214/59/2016”

z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie.

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

  I.    Identyfikacja

 1.    Nazwa wykonawcy ...............................................................................................................................................................

 2.    Adres siedziby .......................................................................................................................................................................

 3.    NIP ...........................................................................................................................................................................................  

 4.    KRS/EDG ................................................................................................................................................................................  

 5.    Nr r-ku bankowego ...............................................................................................................................................................

   II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto     

(słownie złotych.................................................................................................................................................................... )

2)    podatek VAT

(słownie złotych.................................................................................................................................................................... )

3)    cenę brutto    

(słownie złotych ................................................................................................................................................................... )

 

III.    Oświadczenia dodatkowe

 1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia ..........................................................................................................................

 3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4.    Okres związania ofertą: .........................................................................................................................................................

 5.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia..................................................................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – zestawienie przewodów kominowych

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
wzór umowy
zestawienie przewodów kominowych
wzór oferty
zestawienie ofert
wybór ofert