Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa spirometru dla Oddziału Dziecięcego

Numer: EZ/214/64/2016

Data składania ofert: 2016-07-04

Data otwarcia ofert: 2016-07-04

nr sprawy EZ/214/64/2016                                                                                            Krosno, dnia 9.06.2016 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę spirometru dla Oddziału Dziecięcego

Przedmiot zamówienia:

Dostawa spirometru dla Oddziału Dziecięcego zgodnie z opisem w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego

Termin realizacji zamówienia:

14 dni od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 38-400 Krosno, sekretariat pokój Termin złożenia oferty do  17.06.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

17.06.2016 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  Sekcja Naprawy Sprzętu Medycznego : Krzysztof Guzylak   13 43 78  527

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Monika Koś telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

 

z dopiskiem:

Oferta – Dostawa spirometru dla Oddziału Dziecięcego

EZ/214/64/2016” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

 

 

 

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień  24.06.2016 roku godziny pozostają bez zmian.

 

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 04.07.2016 roku godziny pozostaja bez  zmian.

 

 

 

 

 

 

 


 Załączniki:
zał.1
zał.2
zał.3
pytania i odpoiwedzi
pytania i odpowiedzi II
pytania i odpowiedzi
wybór najkorzystniejszej oferty