Zamówienie publiczne - szczegóły

przeglądu oraz remontu gaśnic i hydrantów

Numer: EZ/214/79/2016

Data składania ofert: 2016-07-26

Data otwarcia ofert: 2016-07-26

nr sprawy EZ/214/79/2016                                                                          Krosno, dnia 21.07.2016 r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:abak@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na przegląd oraz remont gaśnic i hydrantów

 

Przedmiot zamówienia

przegląd oraz remont gaśnic i hydrantów zgodnie z załącznikiem nr. 2

Termin realizacji zamówienia:

zgodnie z załącznikiem nr.2

 

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 5738-400 Krosno, sekretariat pokój 275

Termin złożenia oferty do  26.07.2016 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

26.07.2016 r. godz. 11:15 pokój 103

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:   Andrzej Kaznowski-13 43 78 209 oraz 514 80 89 51

 w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Arkadiusz Bąk telefon 13 43 78 466

 

sposób złożenia ofert:

w sekretariacie

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta – przegląd oraz remont gaśnic i hydrantów EZ/214/79/2016” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

lub e-mailem

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
wzór umowy
formularz ofertowy
załącznik 2
zestawienie ofert