Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów

Numer: EZ/214/82/2016

Data składania ofert: 2016-08-17

Data otwarcia ofert: 2016-08-17

                                                                                                                  Krosno, dnia 04.08.2016 r.

                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                                                                   

Znak sprawy EZ/214/82/2016                                                       

                                                                                                                             www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup, dostawę i montaż klimatyzatorów

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów

Termin realizacji zamówienia:

 

Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 17.08.2016 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

17.08.2016 r. godz. 11:15 - pokój 103

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto.

Dalsze warunki płatności reguluje § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznychBartłomiej Prajsnar , tel. -13 43 78 319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Arkadiusz Bąk  tel. 13 4378216  abak@krosno.med.pl

 

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta – zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów
EZ/214/82/2016”

z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie.

lub e-mailem: abak@krosno.med.pl

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentu

Załącznik nr 3 – zestawienie asortymentu

Załącznik nr 4 – wzór umowy

 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
formularz ofertowy
wzór umowy
załacznik nr1
złożone oferty
Zawiadomienie o unieważnieniu