Zamówienie publiczne - szczegóły

Wylanie masy wyrównawczej z szlifowaniem oraz położenie wykładziny w Wojewódzkim Szpitalu Podkarackim im Jana Pawła II w Krośnie

Numer: EZ/214/84/2016

Data składania ofert: 2016-09-16

Data otwarcia ofert: 2016-09-16

sprawy EZ/214/84/2016                                                                                 Krosno, dnia 06.09.2016 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                                        email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Wylanie masy wyrównawczej  z szlifowaniem  oraz położenie wykładziny  w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

Przedmiot zamówienia:

Wylanie masy wyrównawczej  z szlifowaniem  oraz położenie wykładziny  w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

 

Termin realizacji zamówienia:

7 dni kalendarzowych w terminie od 22.09.2016 do 5.10.2016 roku. Zamawiający poinformuje o terminie rozpoczęcia prac.

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno- Korytarz   Oddziału Neurologicznego oraz  hol pomiędzy Oddziałami Neurologicznym a Pulmonologicznym

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno 

Termin złożenia oferty do  16.09.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

16.09.2016 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3  do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Krystyna Baran   – 13 43 78 208  i w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –Monika Koś telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

„Oferta Wylanie masy wyrównawczej  z szlifowaniem  oraz położenie wykładziny  w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy 

Załącznik nr. 4- rzut powierzchni podlegającej robotom.

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
zał.1 formularz ofertowy
zał.2
zał.3 wzór umowy
zał.4
sprostowanie
sprostowanie II
zestawienie z otwarcia
wybór najkorzystniejszej oferty