Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa odczynników do badań serologii krwi

Numer: EZ/214/93/2016

Data składania ofert: 2016-09-21

Data otwarcia ofert: 2016-09-21

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z dostawą odczynników do badań serologii krwi

Termin realizacji zamówienia:

    24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Magazyn Medyczny

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do:21. 09. 2016 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

21.09. 2016 r. godz. 10:15, pokój 101

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100 pkt. cena)

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych  - 4 Pakiety

Osoba upoważniona do           kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Pracownia Serologii Transfuzjologicznej   – Kierownik  Ewelina Zagórska  - telefon  13 43 78 552

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Agnieszka Pękalska  telefon  13 43 78 227/497, email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Zaoferowane odczynniki muszą gwarantować wykonanie badań takich jak: oznaczanie grup krwi układu ABO i RhD, fenotypów różnych układów grupowych krwinek czerwonych, wykrywanie prób zgodności, badanie alloprzeciwciał zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami zawartymi w publikacji pt.”Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi”. Wszystkie odczynniki (w tym krwinki

wzorcowe) powinny posiadać oznakowanie CE.

 

 

 

 

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta –zakup i dostawa odczynników do badań serologii krwi– EZ/214/93/2016

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 – wzory umów

 


 Załączniki:
załącznik nr 3 wzór umowy
załącznik nr 2 formularz asortymentowy UWAGA POPRAWIONY
odpowiedzi na pytania Wykonawców
załącznik nr 1 formularz ofertowy POPRAWIONY
odpowiedzi na pytania Wykonawców 2
wybór najkorzystniejszej oferty