Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na remont pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu utworzenia: jednej dwułóżkowej Sali chorych z dostępem do węzła sanitarnego , jednej jedno-łóżkowej sali chorych z dostępem do węzła sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych , 2 węzłów sanitarnych , w tym jednego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych , Sali/obszaru segregacji medycznej , gabinetu diagnostyczno- zabiegowego oraz reorganizacji obs

Numer: EZ/214/95/2016

Data składania ofert: 2016-09-19

Data otwarcia ofert: 2016-09-19

nr sprawy EZ/214/95/2016                                                                                            Krosno, dnia 14.09.2016 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                                        email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie dokumentacji  projektowo- kosztorysowej  na remont pomieszczeń Szpitalnego  Oddziału Ratunkowego  w celu  utworzenia: jednej dwułóżkowej  Sali chorych  z dostępem  do węzła  sanitarnego , jednej jedno-łóżkowej sali chorych  z dostępem do węzła  sanitarnego  przystosowanego dla osób niepełnosprawnych , 2 węzłów sanitarnych , w tym jednego przystosowanego  dla osób niepełnosprawnych , Sali/obszaru segregacji medycznej , gabinetu  diagnostyczno- zabiegowego oraz reorganizacji obszaru przyjęć i rejestracji.

Przedmiot zamówienia:

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie dokumentacji  projektowo- kosztorysowej  na remont pomieszczeń Szpitalnego  Oddziału Ratunkowego  w celu  utworzenia: jednej dwułóżkowej  Sali chorych  z dostępem  do węzła  sanitarnego , jednej jedno-łóżkowej  sali chorych  z dostępem do węzła  sanitarnego  przystosowanego dla osób niepełnosprawnych , 2 węzłów sanitarnych , w tym jednego przystosowanego  dla osób niepełnosprawnych , sali/obszaru segregacji medycznej , gabinetu  diagnostyczno- zabiegowego oraz reorganizacji obszaru przyjęć i rejestracji zgodnie z załącznikiem nr. 2-„ Koncepcja  remontu pomieszczeń Szpitalnego  Oddziału Ratunkowego” oraz wzoru umowy zał. 3

 

Termin realizacji zamówienia: do 30.09.2016 roku 

Miejsce wykonania zamówienia: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno 

Miejsce i termin złożenia oferty: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno  Termin złożenia oferty do  19.09.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 19.09.2016 r. godz. 11:15, Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, pokój 101

Warunki płatności: Zgodnie z §8 wzoru umowy (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Warunki udziału w postepowaniu

 

Wykonawca powinien podsiadać wiedzę i doświadczenie niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

 

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Edyta Prajsnar  – 13 43 78 208,

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Monika Koś telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

„Oferta – Wykonanie dokumentacji  projektowo- kosztorysowej  na remont pomieszczeń Szpitalnego  Oddziału Ratunkowego  w celu  utworzenia: jednej dwułóżkowej  sali chorych  z dostępem  do węzła  sanitarnego , jednej jedno-łóżkowej  Sali chorych  z dostępem do węzła  sanitarnego  przystosowanego dla osób niepełnosprawnych , 2 węzłów sanitarnych , w tym jednego przystosowanego  dla osób niepełnosprawnych , Sali/obszaru segregacji medycznej , gabinetu  diagnostyczno- zabiegowego oraz reorganizacji obszaru przyjęć i rejestracji.

EZ/214/95/2016” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – „Koncepcja remontu pomieszczeń Szpitalnego  Oddziału Ratunkowego”

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
zał.1
zał.2
zał.3
unieważnienie