Zamówienie publiczne - szczegóły

Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont/przebudowę pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku „C” (C08, C09, C11, C12, C13) i pomieszczeń w budynku „A” (A234,A235, A236, A237) w celu utworzenia: jednej dwu-łóżkowej sali chorych z dostępem do węzła sanitarnego, jednej jedno-łóżkowej sali chorych z dostępem do węzła sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, 2 węzłów sanitarnych, w tym jednego przystosowanego dla osób

Numer: EZ/214/97/2016

Data składania ofert: 2016-09-28

Data otwarcia ofert: 2016-09-28

nr sprawy EZ/214/97/2016                                                                                            Krosno, dnia 21.09.2016 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                                        email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont/przebudowę  pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku „C” (C08, C09, C11, C12, C13) i pomieszczeń w budynku „A” (A234,A235, A236, A237) w celu utworzenia: jednej dwu-łóżkowej sali chorych z dostępem do węzła sanitarnego, jednej jedno-łóżkowej sali chorych z dostępem do węzła sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, 2 węzłów sanitarnych, w tym jednego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, sali/obszaru segregacji medycznej, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego oraz reorganizacji obszaru przyjęć i rejestracji oraz przeniesienie drzwi na korytarzu przy sali A54 w kierunku Oddziału Urologii zgodnie załącznikiem nr 1 - „Koncepcja remontu pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

 

Przedmiot zamówienia:

zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont/przebudowę  pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku „C” (C08, C09, C11, C12, C13) i pomieszczeń w budynku „A” (A234,A235, A236, A237) w celu utworzenia: jednej dwu-łóżkowej sali chorych z dostępem do węzła sanitarnego, jednej jedno-łóżkowej sali chorych z dostępem do węzła sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, 2 węzłów sanitarnych, w tym jednego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, sali/obszaru segregacji medycznej, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego oraz reorganizacji obszaru przyjęć i rejestracji oraz przeniesienie drzwi na korytarzu przy sali A54 w kierunku Oddziału Urologii zgodnie załącznikiem nr 1 - „Koncepcja remontu pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

” oraz wzoru umowy zał. 3

 

Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2016 roku 

Miejsce wykonania zamówienia: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno 

Miejsce i termin złożenia oferty: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno  Termin złożenia oferty do  28.09.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 28.09.2016 r. godz. 11:15, Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, pokój 101

Warunki płatności: Zgodnie z §8 wzoru umowy (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Warunki udziału w postepowaniu

 

Wykonawca winien dysponować:

a)    przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

b)    przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c)     przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Edyta Prajsnar  – 13 43 78 208,

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Monika Koś telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

„Oferta Opracowanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont/przebudowę  pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w budynku „C” (C08, C09, C11, C12, C13) i pomieszczeń w budynku „A” (A234,A235, A236, A237) w celu utworzenia: jednej dwu-łóżkowej sali chorych z dostępem do węzła sanitarnego, jednej jedno-łóżkowej sali chorych z dostępem do węzła sanitarnego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, 2 węzłów sanitarnych, w tym jednego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, sali/obszaru segregacji medycznej, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego oraz reorganizacji obszaru przyjęć i rejestracji oraz przeniesienie drzwi na korytarzu przy sali A54 w kierunku Oddziału Urologii zgodnie załącznikiem nr 1 - „Koncepcja remontu pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

 

 EZ/214/97/2016” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – „Koncepcja remontu pomieszczeń Szpitalnego  Oddziału Ratunkowego”

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr.4- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
zał.1
zał.2
zał.3
zał.4
zestawienie z otwarcia
wybór najkorzytsniejszej oferty