Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup, dostawa oraz montaż mebli na potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń po byłym Bloku Operacyjnym i OAiIT pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”

Numer: EZ/214/101/2016

Data składania ofert: 2016-10-14

Data otwarcia ofert: 2016-10-14

Krosno, dnia 7 października 2016 roku  

 

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                    

 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

                                                                                                          www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na zakup, dostawę oraz montaż mebli na potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń po byłym Bloku Operacyjnym i OAiIT pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”

 

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wraz z montażem mebli na potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa pomieszczeń po byłym Bloku Operacyjnym i OAiIT pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”

 

Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

 

 

Termin realizacji zamówienia:

do dnia 27 października 2016 roku

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do  14 października 2016 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

14 października 2016 roku - godz. 10:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Marcin Łobaza – Dział Administracji i Inwestycji – 13 43 78 213

 

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Joanna Mendocha - telefon 13 43 78 216

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – zakup wraz z dostawą mebli na potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej - EZ/214/101/2016 ”

 

z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy  

Załącznik nr 4 – rysunki techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia


 Załączniki:
zapytanie ofertowe
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 3 - wzór umowy
zał. nr 4 - rysunek 1
zał. nr 4 - rysunek 2
zał. nr 4 - rysunek 3
zał. nr 4 - rysunek 4
zał. nr 4 - rysunek 5
zał. nr 4 - rysunek nr 6
wybór