Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa i montaż zmywarki kapturowej do naczyń stołowych na potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Numer: EZ/214/103/2016

Data składania ofert: 2016-10-26

Data otwarcia ofert: 2016-10-26

                                                                                                                 Krosno, dnia 19.10.2016 r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki                                                         

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

DziaÅ‚ zamówieÅ„ publicznych i zaopatrzenia

Tel. 13-43-78-227, faks. 13-43-78-497

NIP 684-21-20-222, Regon 000308620   

                                                                 

Znak sprawy EZ/214/103/2016                                                    

                                                                                                                             www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno zaprasza do zÅ‚ożenia oferty na:

Zakup, dostawÄ™ i montaż zmywarki kapturowej do naczyÅ„ stoÅ‚owych 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż zmywarki kapturowej do naczyÅ„ stoÅ‚owych 

 

Termin realizacji zamówienia:

 

Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 7 dni liczÄ…c od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 26.10.2016 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:

26.10.2016 r. godz. 9:15 - pokój 103

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto.

Dalsze warunki pÅ‚atnoÅ›ci reguluje § 6 wzoru umowy stanowiÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznychTomasz Czarnowski, tel. -13 43 78 418

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia –  Arkadiusz BÄ…k  tel. 13 4378216  abak@krosno.med.pl

 

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™ / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy zaÅ‚Ä…czyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez peÅ‚nomocnika – oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa.

 

 

Sposób zÅ‚ożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a I w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta – dostawa i montaż zmywarki kapturowej
EZ/214/103/2016”

z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie.

lub e-mailem: abak@krosno.med.pl

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki:

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – opis oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór umowy

 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
formularz ofertowy
wzór umowy
załacznik nr. 2
zestawienie ofert
wybór ofert
unieważnienie