Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa akcesoriów do podawania środka kontrastowego do badań TK

Numer: EZ/214/107/2016

Data składania ofert: 2016-11-21

Data otwarcia ofert: 2016-11-21

nr sprawy EZ/214/107/2016                                                                                             Krosno, dnia   07.11.2016 r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:abak@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa akcesoriów do podawania środka kontrastowego do badań TK

 

 

Przedmiot zamówienia

Dostawa akcesoriów do podawania środka kontrastowego do badań TK

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

W przypadku produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne:

1.       dla wyrobów wprowadzonych po wejściu w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r, Nr 107, poz. 679):

 

-           CERTYFIKAT JAKOŚCI CE – wystawiany przez jednostkę notyfikującą,

-           ZGŁOSZENIE WYROBU MEDYCZNEGO do Prezesa Urzędu,

 

2.       dla wyrobów wprowadzonych przed wejściem w życie ustawy zgodnie z Art. 138 Ustawy o wyrobach medycznych:

-           CERTYFIKAT JAKOŚCI CE - wystawiany przez jednostkę notyfikującą,

 

W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez Zamawiającego w siwz należy do oferty dołączyć:

 

1.        opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsługi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany.

2.        Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia próbek zaoferowanych produktów w przypadku wątpliwości co do zgodności tych produktów z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ i załącznikach do niej.

 

 

Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, sekretariat pokój 275

Termin złożenia oferty do  21.11.2016 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:

      21.11.2016 r. godz. 09:15 pokój 103

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:   Magdalena Gródek-Bargieł– 13 43 78 268

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Arkadiusz Bąk telefon 13 43 78 216

 

 

 

 

 

 

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

„Oferta – Dostawa akcesoriów do podawania środka kontrastowego do badań TK

EZ/214/107/2016” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy 

 

……………………………...........................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
formularz ofertowy
wzór umowy
załącznik 1
odpowiedz na pytania
zestawienie ofert
wybór ofert