Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa respiratora stacjonarnego w ramach programu pn. „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016 w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016.

Numer: EZ/214/108/2014

Data składania ofert: 2016-11-22

Data otwarcia ofert: 2016-11-22

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa respiratora stacjonarnego w ramach programu pn. „Zakup aparatury medycznej dla oddziałów udarowych i centrów interwencyjnego leczenia udarów mózgu w roku 2016 w ramach  programu  polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016.

 

Termin realizacji zamówienia:

    Do dnia 08.12.2016

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Magazyn Medyczny

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 22.11. 2016 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

22.11. 2016 r. godz. 10:15, pokój 101

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100 pkt. cena)

 

Osoba upoważniona do           kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Zakład Naprawy Sprzętu Medycznego   – Ferdynand Wojtaszek  - telefon  13 43 78 529

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Agnieszka Pękalska  telefon  13  43  78  227/497, email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta –zakup i dostawa respiratora stacjonarnego– EZ/214/108/2016

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz parametrów technicznych

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – warunki gwarancji

Załącznik nr 5 – Protokół zdawczo-odbiorczy

 


 Załączniki:
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 formularz parametrów wymagalnych
załącznik nr 3 wzór umowy
załącznik nr 4 warunki gwarancji
załącznik nr 5 protokół zdawczo-odbiorczy
odpowiedzi na pytania Wykonawców
wybór najkorzystniejszej oferty