Zamówienie publiczne - szczegóły

wykonanie dokumentacji projektowej zmienionej dla opracowań „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku A+E oraz zmiana ukształtowania dróg i placów wewnętrznych na terenie szpitala”, „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku C” oraz „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku H+G” w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”.

Numer: EZ/215/85/2016

Data składania ofert: 2016-11-24

Data otwarcia ofert: 2016-11-24

 

\r\n

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

\r\n

www.krosno.med.pl

\r\n


\r\n

Ogłoszenie nr 344454 - 2016 z dnia 2016-11-16 r.

\r\n

Krosno: wykonanie dokumentacji projektowej zmienionej dla opracowań „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku A+E oraz zmiana ukształtowania dróg i placów wewnętrznych na terenie szpitala”, „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku C” oraz „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku H+G” w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”.
\r\nOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

\r\n

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

\r\n

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

\r\n

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
\r\n
tak
\r\n
\r\nNazwa projektu lub programu
\r\nRegionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalizna opieka zdrowotna

\r\n

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
\r\n
nie
\r\n
\r\nNależy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

\r\n

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

\r\n

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
\r\n
nie
\r\nPostępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
\r\n
nie
\r\nInformacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
\r\nPostępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
\r\n
nie
\r\n
\r\nJeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
\r\n
\r\nPostępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
\r\n
nie
\r\nW przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
\r\nInformacje dodatkowe:

\r\n

\r\n
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, krajowy numer identyfikacyjny 30862000000, ul. ul. Korczyńska  57, 38400   Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4378497, 4378215, e-mail , faks 013 4378497, 4378215.
\r\nAdres strony internetowej (URL): www.krosno.med.pl
\r\n 
\r\n
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
\r\n
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): \r\n
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
\r\n
\r\n
I.4) KOMUNIKACJA:
\r\nNieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)\r\n
tak
\r\nwww.krosno.med.pl
\r\n
\r\nAdres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia \r\n
tak
\r\nwww.krosno.med.pl
\r\n
\r\nDostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem \r\n
nie
\r\n
\r\nOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
\r\nElektronicznie\r\n
nie
\r\nadres
\r\n
\r\n
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
\r\nnie
\r\nWymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
\r\ntak
\r\nInny sposób:
\r\nOferty należy złozyc w formie pisemnej na adres jak poniżej
\r\nAdres:
\r\n38-400 Krosno. ul. Korczyńska 57
\r\n
\r\nKomunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne\r\n
nie
\r\nNieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
\r\n
\r\n

\r\n

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

\r\n

\r\n

\r\nII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie dokumentacji projektowej zmienionej dla opracowań „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku A+E oraz zmiana ukształtowania dróg i placów wewnętrznych na terenie szpitala”, „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku C” oraz „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku H+G” w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”.
\r\nNumer referencyjny: EZ/215/85/2016
\r\nPrzed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
\r\n
nie
\r\n
\r\nII.2) Rodzaj zamówienia: usługi
\r\nII.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
\r\nZamówienie podzielone jest na części:
\r\n
Nie
\r\n
\r\n
\r\n II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę projektu zmienionego istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla opracowań „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku A+E oraz zmiana ukształtowania dróg i placów wewnętrznych na terenie szpitala”, „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku C” oraz „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku H+G” w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” Przedmiotem zmówienia jest również uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, (jeżeli będzie wymagana) oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego. 1. Zakres opracowania: I.W zakresie zmiany opracowania „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku A+E oraz zmiana ukształtowania dróg i placów wewnętrznych na terenie szpitala”: 1.Wykonać wydzielenie kosztorysowe i przedmiarowe w zakresie wszystkich branż niezbędnych do wykonania robót budowlano-montażowych dostosowania klatek schodowych KS A1 i KS A2 do wymogów ppoż. tj. instalacji zapobiegającej zadymieniu klatek schodowych i wydzieleniu przedsionków ppoż. 2.Wykonanie opisu zakresu robót budowlano-montażowych dla wszystkich branż niezbędnych do wykonania dostosowania klatek schodowych KS A1 i KS A2 do wymogów ppoż. tj. instalacji zapobiegającej zadymieniu klatek schodowych i wydzieleniu przedsionków ppoż. pod potrzeby opisu przedmiotu zamówienia publicznego; 3.W zakresie zmian funkcji pomieszczeń: a) w pomieszczeniu A3.35 (pokój chorych 2 łóżkowy) zaprojektować pokój pielęgniarki oddziałowej 4.W zakresie instalacji (elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych): a) zaprojektować instalacje zgodnie z nowym układem i funkcjami pomieszczeń II.W zakresie zmiany opracowania „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku C”: 1.W zakresie zmian funkcji pomieszczeń: a. z pomieszczeń C3.02 i C3.03 wydzielić część powierzchni i utworzyć w tym miejscu łazienkę dla niepełnosprawnych w układzie przelotowym b. w pomieszczeniu C3.02 (pokój chorych 3 łóżkowy) zaprojektować pokój chorych 2 łóżkowy z dostępem do łazienki dla niepełnosprawnych w układzie przelotowym c. w pomieszczeniu C3.03 (pokój chorych 3 łóżkowy) zaprojektować pokój chorych 2 łóżkowy z dostępem do łazienki dla niepełnosprawnych w układzie przelotowym d. w pomieszczeniu C3.04 (pokój chorych 3 łóżkowy) zaprojektować izolatkę ze śluzą wejściową i węzłem sanitarnym e. w pomieszczeniu C3.05 (pokój chorych 3 łóżkowy) zaprojektować pokój chorych 2 łóżkowy z łazienką f. w pomieszczeniu C3.06 (gabinet diagnostyczno-zabiegowy/USG) zaprojektować pokój chorych 2 łóżkowy g. pomieszczenie C3.08 (łazienka dla personelu) zaadoptować pod potrzeby łazienki dla pacjentów pokoju chorych utworzonej w pomieszczeniu C3.06 h. w pomieszczeniu C3.07 (pokój socjalny) zaprojektować pokój chorych 2 łóżkowy i. pomieszczenie C3.09 (brudownik) zaadoptować pod potrzeby łazienki dla pacjentów pokoju chorych utworzonej w pomieszczeniu C3.07 j. w pomieszczeniach C3.11 (łazienka), C3.12 (łazienka), C3.13 (łazienka dla niepełnosprawnych) i C3.14 (pokój pielęgniarki oddziałowej) zaprojektować: pokój socjalny z wejściem od korytarza C3.01, pokój badań USG z układem klimatyzacji oraz pokój zabiegowy k. wyłączyć z zakresu opracowania pomieszczenie C3.15 2. W zakresie instalacji (elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych): a. zaprojektować instalacje zgodnie z nowym układem i funkcjami pomieszczeń w oparciu o obowiązujące przepisy prawa; b. w pomieszczeniu izolatki, wraz z przyległą śluzą i węzłem sanitarnym zaprojektować niezależną instalację wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewną. c. w pomieszczeniu pokój badań USG zaprojektować układ klimatyzacji typu split. d. zamienić miski ustępowe z Geberitów na WC kompaktowe. e. baterie prysznicowe wyposażone w termostat zamienić na baterie prysznicowe bez termostatu. f. kabiny prysznicowe i brodziki na: w miejscu brodzików posadzki wyłożyć płytkami, natomiast zamiast kabin prysznicowych zastosować ścianki prysznicowe z bezpiecznego szkła hartowanego. g. instalacje gazów medycznych wykonać w klasie II b (jeżeli to będzie możliwe); 3. W zakresie rozwiązań ogólnobudowlanych dla całości opracowania a. zaprojektować drzwi do węzłów sanitarnych (łazienki, natryski, WC) z przeszkleniem (okienkiem), nawiewem oraz zamkiem łazienkowym; b. pozostawić możliwość uzgodnienia z Zamawiającym kolorystyki ścian, stolarki, odbojów, wykładzin i płytek na etapie realizacji robót budowlanych; c. zaprojektować do sal chorych drzwi pełne, bez szyb. 4. W budynku „C” wykonać dokumentacje projektowo-kosztorysową w zakresie wymiany istniejącego dźwigu łóżkowego na dźwig elektryczny łóżkowy 3 przystankowy oraz dostosowania istniejącego szybu windowego i przebudowy instalacji niezbędnych do jego funkcjonowania. 5. Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji (również uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagana) niezbędnych do wykonania robót budowlano-montażowych związanych z wymianą urządzeń dźwigowych. III.W zakresie zmiany opracowania „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku H+G”: 1.Wykonać wydzielenie kosztorysowe i przedmiarowe w zakresie wszystkich branż niezbędnych do wykonania robót budowlano-montażowych dostosowania klatek schodowych KS H1 i KS H2 do wymogów ppoż. oraz 2 szt. wind osobowo-łóżkowy. 2.Wykonanie opisu zakresu robót budowlano-montażowych dla wszystkich branż niezbędnych do wykonania dostosowania klatek schodowych KS H1 i KS H2 do wymogów ppoż. oraz 2 szt. wind w celu opisu przedmiotu zamówienia publicznego.
\r\n
\r\nII.5) Główny kod CPV: 71220000-6
\r\n
\r\n II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
\r\nWartość bez VAT:
\r\nWaluta:
\r\n

\r\n(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
\r\n
\r\n II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
\r\nII.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:\r\n
 
\r\n
\r\nII.9) Informacje dodatkowe:
\r\n

\r\n

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

\r\n

\r\n
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
\r\n
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
\r\nOkreślenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie
\r\nInformacje dodatkowe
\r\nIII.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
\r\nOkreślenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie
\r\nInformacje dodatkowe
\r\nIII.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
\r\nOkreślenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu usług projektowych z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, oświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
\r\nZamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
\r\nInformacje dodatkowe: Osoby te muszą spełniać niżej opisane wymagania. Wykonawca musi - dysponować przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach, - dysponować przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach, - dysponować przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadająca odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach.
\r\n III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
\r\n
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
\r\nIII.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
\r\nZamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
\r\n(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
\r\n III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
\r\n
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
\r\ntak
\r\n Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
\r\nnie
\r\n III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
\r\n
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( zał.3 A) – oświadczenie składane wraz z ofertą. 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ( zal.3 C) – oświadczenie składane zgodnie z rozdziałem IX pkt 3 niniejszej siwz. Oświadczenia, o których mowa powyżej, dotyczące wykonawcy, podmiotów udostępniających zasoby oraz podwykonawców składa się w oryginale. 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – dokument składany na wezwanie Zamawiającego zgodnie z rozdziałem IX pkt 2 niniejszej siwz; Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 3.2 siwz (z wyłączeniem pkt 3.2 ppkt 2) dotyczących tych podmiotów. Zamawiający żąda przedstawienia tych dokumentów w odniesieniu do podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami udostępniającymi zasoby. 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia z pkt 3.1 ppkt 1 oraz 3.2 ppkt 1 dotyczące tych podmiotów. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia z pkt 3.2 ppkt 1 dotyczące podwykonawców. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia z pkt 3.1 ppkt 1 oraz 3.2 ppkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 3.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX pkt.3.2: 1) ppkt 3) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 2) ppkt 4-5 i 9 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) i ppkt 2) lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3)stosuje się. 5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
\r\n III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
\r\n
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
\r\n1.Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik ( zał. nr 3 B) – oświadczenie składane wraz z ofertą. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług , kontrolę jakości lub kierowane robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o postawie do dysponowania tymi osobami. (Zał. 2) – dokument składany na wezwanie Zamawiającego zgodnie z rozdziałem IX pkt 2 niniejszej siwz. 3.1.1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
\r\nIII.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
\r\n III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
\r\n III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) \r\n
1) Wypełniony formularz ofertowy zał.1 2) Wypełniony formularz zał.2 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną. Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu Zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony. 4) Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców. (jeżeli dotyczy)
\r\n
\r\n

\r\n

SEKCJA IV: PROCEDURA

\r\n

IV.1) OPIS
\r\nIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
\r\nIV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

\r\n

tak,
\r\nInformacja na temat wadium
\r\n1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: 200,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): PKO BP 93 1020 4391 0000 6902 0159 6592 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM NR EZ/215/85/2016”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem: ,,WADIUM EZ/215/85/2016” NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ DO DNIA 24.11.2016.R. DO GODZ. 10:00 I ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY ULICY KORCZYŃSKIEJ 57, 38-400 KROSNO W SEKRETARIACIE (POK. 275) KOPIĘ W/W DOKUMENTU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY (JAKO ZAŁĄCZNIK) Dokumenty, o których mowa powyżej, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (poręczenie )musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy. 8. Oferta Wykonawcy, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Zamawiający wymaga precyzyjnego wskazania w ofercie sposobu, w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium, w szczególności wskazania adresu banku i numeru konta (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy i zaniechania wykonawcy w tym zakresie.

\r\n


\r\nIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

\r\n

nie

\r\n


\r\n IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

\r\n

nie
\r\nDopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
\r\nnie
\r\nInformacje dodatkowe:

\r\n


\r\n IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

\r\n

nie
\r\nDopuszcza się złożenie oferty wariantowej
\r\nnie
\r\nZłożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
\r\nnie

\r\n


\r\n IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
\r\n (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

\r\n

Liczba wykonawców  
\r\nPrzewidywana minimalna liczba wykonawców
\r\nMaksymalna liczba wykonawców  
\r\nKryteria selekcji wykonawców:

\r\n


\r\n IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

\r\n

Umowa ramowa będzie zawarta:
\r\n
\r\nCzy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
\r\nnie
\r\nInformacje dodatkowe:
\r\n
\r\nZamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
\r\nnie
\r\nInformacje dodatkowe:
\r\n
\r\nW ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
\r\nnie
\r\nPrzewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
\r\nnie

\r\n


\r\nIV.1.8) Aukcja elektroniczna
\r\n Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
\r\nNależy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
\r\nPrzewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
\r\nnie
\r\nNależy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
\r\nInformacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
\r\nJaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
\r\nInformacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
\r\nWymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
\r\nInformacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

\r\n

Aukcja wieloetapowa\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
etap nr czas trwania etapu
   
\r\n
\r\nCzy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
\r\nWarunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

\r\n


\r\nIV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
\r\nIV.2.1) Kryteria oceny ofert:
\r\nIV.2.2) Kryteria

\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin wykonania dokumentacji 40
\r\n

\r\n


\r\nIV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
\r\ntak
\r\nIV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
\r\nIV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
\r\nMinimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
\r\n
\r\nPrzewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
\r\nPrzewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
\r\nNależy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
\r\n
\r\nInformacje dodatkowe
\r\n
\r\n
\r\nIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
\r\nOpis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
\r\n
\r\nInformacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
\r\n
\r\nWstępny harmonogram postępowania:
\r\n
\r\nPodział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
\r\nNależy podać informacje na temat etapów dialogu:
\r\n
\r\n
\r\nInformacje dodatkowe:
\r\n
\r\nIV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
\r\nElementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
\r\n
\r\nPodział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
\r\nnie
\r\nInformacje dodatkowe:
\r\n
\r\nIV.4) Licytacja elektroniczna
\r\nAdres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
\r\nAdres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
\r\nWymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
\r\nSposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
\r\nInformacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

\r\n

Licytacja wieloetapowa\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
etap nr czas trwania etapu
   
\r\n
\r\nWykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

\r\n

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
\r\nTermin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
\r\n
\r\nIstotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
\r\n
\r\nWymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
\r\n
\r\nInformacje dodatkowe:
\r\nIV.5) ZMIANA UMOWY
\r\nPrzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
\r\nNależy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
\r\nIstotne dla stron postanowienia które zostaną wprowazone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia pblicznego - projekt umowy zał.nr 4
\r\nIV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
\r\n
\r\nIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
\r\n
\r\nŚrodki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
\r\n
\r\nIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
\r\nData: 24/11/2016, godzina: 10:00,
\r\nSkrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
\r\nnie
\r\nWskazać powody:
\r\n
\r\nJęzyk lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
\r\n> Polski
\r\nIV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
\r\nIV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
\r\nIV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
\r\nIV.6.6) Informacje dodatkowe:


 Załączniki:
SIWZ
zał.1
zał.2
zał.3a
zał. 3b
zał. 3c
zał.4 wzór umowy
zał. 6a-c
zał. 5a
zał. 5b
zał. 5c
zestawienie z otwarcia
wybór najkorzystniejszej oferty