Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie instalacji gazów medycznych w pomieszczeniach po byłym Oddziale rehabilitacji pod potrzeby Oddziału Okulistycznego

Numer: EZ/214/116/2016

Data składania ofert: 2016-12-30

Data otwarcia ofert: 2016-12-30

Krosno, dnia 20 grudnia 2016 roku

   (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                             

 

Znak sprawy EZ/214/116/2016

                                                                      

 

                                                                                                          www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno zaprasza do zÅ‚ożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie instalacji gazów medycznych w pomieszczeniach H2.08, H2.29A, H2.31, H2.35 po byÅ‚ym Oddziale Rehabilitacji pod potrzeby OddziaÅ‚u Okulistycznego.

 

Zakres rzeczowy do wykonania instalacji gazów medycznych zostaÅ‚ okreÅ›lony w zaÅ‚. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

 

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: do 7 dni od daty podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a I w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57 – pomieszczenia H2.08, H2.29A, H2.31, H2.35 po byÅ‚ym Oddziale Rehabilitacji

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a I w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 30 grudnia 2016 r. do godz. 10:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

30 grudnia 2016  roku godz. 10:10

DziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 103

 

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  Grzegorz Zima, DziaÅ‚ Administracji i Inwestycji tel. 13 43 78 213

 

w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Joanna Mendocha - tel. 13 4378 216

 

 

e-mail sezam.szpital@krosno.med.pl

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy zaÅ‚Ä…czyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez peÅ‚nomocnika – oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa.

 

Sposób zÅ‚ożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a I w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 

instalacja gazów medycznych

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE

 

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala siÄ™ zależnie od przyjÄ™tych warunków udziaÅ‚u w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowieÅ„ umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy .................................................................................................................

2.    Adres siedziby .........................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego .................................................................................................................

II.        Cena

OferujÄ™ wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenÄ™ netto  zÅ‚

(słownie złotych...................................................................................................................... )

2)    podatek VAT        zÅ‚

(słownie złotych...................................................................................................................... )

3)    cenÄ™ brutto zÅ‚

(słownie złotych ..................................................................................................................... )

 

 

III.    OÅ›wiadczenia dodatkowe

 

1.    OÅ›wiadczam, że zapoznaÅ‚em siÄ™ z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszÄ™ do niego zastrzeżeÅ„.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .............................................................................

3.    Wyrażam zgodÄ™ na warunki pÅ‚atnoÅ›ci okreÅ›lone w zapytaniu ofertowym.

4.    OferujÄ™ gwarancjÄ™ na okres ...........................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres zwiÄ…zania ofertÄ…: ...........................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego zaÅ‚Ä…czam np. oryginaÅ‚y/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodnoÅ›ci, atestów, itp.

7.    Niniejszym oÅ›wiadczam, że oferta ta jest ważna do dnia........................................................

 

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)

 

 

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – zakres rzeczowy do wykonania instalacji gazów medycznych

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy

 

 


 Załączniki:
zapytanie ofertowe
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - zakres rzeczowy
zał. nr 2 - zakres rzeczowy część 2
zał. nr 3 - wzór umowy
wyjaśnienia na zapytania
rysunek do wyjasnien z dnia 28.12.2016 roku
wybór