Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie instalacji kanałowej wentylacji mechanicznej w związku z remonetem pomieszczeń po byłym Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem rehabilitacji Neurologicznej pod potrzeby przeniesienia Oddziału Okulistycznego

Numer: EZ/214/117/2016

Data składania ofert: 2016-12-29

Data otwarcia ofert: 2016-12-29

Krosno, dnia 20 grudnia 2016 roku

   (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                             

 

Znak sprawy EZ/214/117/2016

                                                                      

                                                                                                          www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie instalacji kanałowej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach izolatki H2.35, Śluzy H2.34 oraz łazienki H2.33 na poziomie -1 budynku H+G w związku z remontem pomieszczeń po byłym Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej pod potrzeby przeniesienia Oddziału Okulistycznego.

 

Zakres rzeczowy do wykonania instalacji kanałowej wentylacji mechanicznej został określony w zał. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

 

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: do 7 dni od daty podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57 – pomieszczenia izolatki H2.35, Śluzy H2.34 oraz łazienki H2.33 na poziomie -1 budynku H+G w związku z remontem pomieszczeń po byłym Oddziale Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 29 grudnia 2016 r. do godz. 10:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

29 grudnia 2016 roku godz. 10:10

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 103

 

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  Grzegorz Zima, Dział Administracji i Inwestycji tel. 13 43 78 213

 

w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Joanna Mendocha - tel. 13 4378 216

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 

wykonanie instalacji kanałowej wentylacji mechanicznej

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE

 

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy .................................................................................................................

2.    Adres siedziby .........................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego .................................................................................................................

II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto 

(słownie złotych...................................................................................................................... )

2)    podatek VAT       

(słownie złotych...................................................................................................................... )

3)    cenę brutto

(słownie złotych ..................................................................................................................... )

 

 

 

 

III.    Oświadczenia dodatkowe

 

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .............................................................................

3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.    Oferuję gwarancję na okres ...........................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres związania ofertą: ...........................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

7.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia........................................................

 

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – zakres rzeczowy do wykonania instalacji kanałowej wentylacji mechanicznej

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 


 Załączniki:
zapytanie ofertowe
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - zakres rzeczowy
zał. nr 2 - zakres rzeczowy część 2
zał. nr 2 - zakres rzeczowy część 3
zał. nr 3 - wzór umowy
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania