Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie robót budowlano- montażowych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Numer: EZ/215/95/2016

Data składania ofert: 2017-02-06

Data otwarcia ofert: 2017-02-06


Ogłoszenie nr 373102 - 2016 z dnia 2016-12-23 r.
Krosno: Wykonanie robót budowlano- montażowych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
wykonanie robót budowlano- montażowych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w oparciu oRegionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, krajowy numer identyfikacyjny 30862000000, ul. ul. Korczyńska  57, 38400   Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4378497, 4378215, e-mail sezam.szpital@krosno.med.pl, faks 013 4378497, 4378215.
Adres strony internetowej (URL): www.krosno.med.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.krosno.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.krosno.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres podany poniżej
Adres:
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, sekretariat pok. 275

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlano- montażowych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w oparciu o decyzję pozwolenia na budowę w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Numer referencyjny: EZ/215/95/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano – montażowych i dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania: „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”. W ramach tego zamówienia Wykonawca winien wykonać roboty opisane w dokumentacji projektowej, załącznikach oraz SIWZ oraz wszelkie inne prace w budynkach i instalacjach Szpitala niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przebudowanych pomieszczeń. Przedmiotem zamówienia jest też uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego, wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień oraz warunków (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). Dokonanie zgłoszeń o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz do Państwowej Straży Pożarnej, uzyskanie pozytywnej opinii tych instytucji co do przystąpienia do użytkowania przebudowanych pomieszczeń/urządzeń lub złożenie oświadczeń, że organy te nie wniosły sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania w terminach określonych w prawie budowlanym. Dokumentami, które opisują przedmiot umowy są: SIWZ wraz z załącznikami w tym: dokumentacja projektowa, decyzje pozwolenia na budowę, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz niniejsze wymagania. I. Przebudowywane Oddziały: 1. Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Młodszych) - budynek H+G poziom +1 (Od osi 1H do osi 13H, od osi A do osi D) - decyzja pozwolenia na budowę nr 248/2014 z dnia 17-07-2014 r. 2. Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny) - budynek H+G poziom 0 (od osi 1H do osi 13H, od osi A do osi D) -decyzja pozwolenia na budowę nr 248/2014 z dnia 17-07-2014 r. 3. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - budynek C poziom +1 (od osi 11C do osi 16C) wraz z wymiana dźwigu windowego – decyzja pozwolenia na budowę 247/2014 z dnia 17-07-2014 r. 4. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) – budynek C poziom +1 (od osi 01C do osi 11C) – decyzja pozwolenia na budowę 212/2013 z dnia 23-07-2013 r. 5. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (część ginekologiczna oraz część położnicza) - budynek A+E, poziom +1 - od osi 1A do osi 20A – decyzja pozwolenia na budowę 245/2014 z dnia 17-07-2014 r. 6. Przebudowa Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - budynek A+E poziom +1 -od osi 5A do osi 15A – decyzja pozwolenia na budowę 245/2014 z dnia 17-07-2014 r. Zamawiający informuje, że na każdy budynek objęty przebudową posiada odrębne pozwolenie na budowę, w tym na przebudowę poziomu +1 w budynku C posiada dwa niezależne pozwolenia na budowę (osobno dla odcinka Patologii Ciąży osobno dla Traktu Porodowego). Łącznie 4 pozwolenia na budowę dla zakresu objętego umową. W związku z tym procedury odbiorowe dla każdego etapu (odrębnie dla etapu I oraz II – odbiory cześciowe) muszą odbywać się zgodnie z wydanymi decyzjami zezwalającymi na budowę (tj. dla każdego zakresu objętego pozwoleniem na budowę odrębna procedura odbiorowa w Sanepid, Straży Pożarnej, UDT oraz Nadzorze Budowlanym). Zamawiający przedkłada niżej wymienioną dokumentację projektową obowiązującą Wykonawcę, która opisuje przedmiot zamówienia: 1. Projekt budowlany dla budynków A+E, C, H 2. Projekt wykonawczy dla całego budynku A, C, H 3. Projekt budowlany i wykonawczy dla Traktu Porodowego (budynek C) 4. Projekt wykonawczy wyodrębniający (uszczegółowiający) z całości projektu budowlano-wykonawczego zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” - (zamówienie podstawowe - wybrane kondygnacje budynku A, C, H oraz winda w budynku C). 5. Projekt wykonawczy wyodrębniający (uszczegółowiający) z całości projektu budowlano-wykonawczego zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” - (zamówienie opcjonalne – klatki schodowe A1, A2, H1, H2 oraz 2 szt. wind w budynku H). UWAGA! Dokumentacja ta nie zawiera projektu wykonawczego instalacji wentylacji klatek schodowych, którą należy wykonać na podstawie dokumentacji całościowej, o której mowa w punkcie 1 oraz 2. II. Wykonanie robót budowlano – montażowych z podziałem na etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Etap I 1. Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Młodszych) - bud. H+G poziom +1 2. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1 3. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1 4. Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku C 5. Przebudowa klatki schodowej KS H1 w budynku H 6. Wymiana windy przy klatce schodowej KS H1 w budynku H 7. Przebudowa klatki schodowej KS A1 w budynku A wraz z wykonaniem przedsionków ppoż. na każdej kondygnacji budynku A wraz z wykonaniem suchych pionów Etap II 1. Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Starszych i Oddcinek Obserwacyjny)- bud. H+G poziom 0 2. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1 3. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Ginekologiczna) wraz z kuchnią, zmywalnią, korytarzem oraz Izbą Przyjęć Ginekologiczną - bud. A+E poziom +1 4. Przebudowa Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1 5. Przebudowa klatki schodowej KS H2 w budynku H 6. Wymiana windy przy klatce schodowej KS H2 w budynku H 7. Przebudowa klatki schodowej KS A2 w budynku A wraz z wykonaniem przedsionków ppoż. na każdej kondygnacji budynku A wraz z wykonaniem suchych pionów

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 280

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 15 000 000,00 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli przynajmniej jedną robotę budowlaną, która wykonywana była w budynkach użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,. b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: -Kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej lub posiadającego odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach -Kierownika robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającego odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach - Kierownika robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającego odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( zał.3 A) – oświadczenie składane wraz z ofertą. 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ( zal.3 C) – oświadczenie składane zgodnie z rozdziałem IX pkt 3 niniejszej siwz. 3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - dokument składany na wezwanie Zamawiającego zgodnie z rozdziałem IX pkt 2 niniejszej siwz; 4) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument składany na wezwanie Zamawiającego zgodnie z rozdziałem IX pkt 2 niniejszej siwz; 5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument składany na wezwanie Zamawiającego zgodnie z rozdziałem IX pkt 2 niniejszej siwz; 6) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego zgodnie z rozdziałem IX pkt 2 niniejszej siwz; 7) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego zgodnie z rozdziałem IX pkt 2 niniejszej siwz; 8) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego zgodnie z rozdziałem IX pkt 2 niniejszej siwz; Oświadczenia, o których mowa powyżej, dotyczące wykonawcy, podmiotów udostępniających zasoby oraz podwykonawców składa się w oryginale. 9) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – dokument składany na wezwanie Zamawiającego zgodnie z rozdziałem IX pkt 2 niniejszej siwz; Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 3.2 siwz (z wyłączeniem pkt 3.2 ppkt 2) dotyczących tych podmiotów. Zamawiający żąda przedstawienia tych dokumentów w odniesieniu do podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie są podmiotami udostępniającymi zasoby. 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia z pkt 3.1 ppkt 1 oraz 3.2 ppkt 1 dotyczące tych podmiotów. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia z pkt 3.2 ppkt 1 dotyczące podwykonawców. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia z pkt 3.1 ppkt 1 oraz 3.2 ppkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 3.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX pkt.3.2: 1) ppkt 3) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 2) ppkt 4-5 i 9 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 3) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) i ppkt 2) lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3)stosuje się. 5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik do siwz ( zał. nr 3 B) – oświadczenie składane wraz z ofertą. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za realizacje zadania, kontrolę jakości lub kierowane robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o postawie do dysponowania tymi osobami. (Zał. 2a) – dokument składany na wezwanie Zamawiającego zgodnie z rozdziałem IX pkt 2 niniejszej SIWZ. 3. Polisę od odpowiedzialności cywilnej zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość zamówienia - dokument składany na wezwanie Zamawiającego zgodnie z rozdziałem IX pkt 2 niniejszej SIWZ. 4. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy- w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w VIII.1.2).3.b. ( zał. 2b) do SIWZ - dokument składany na wezwanie Zamawiającego zgodnie z rozdziałem IX pkt 2 niniejszej SIWZ. 3.1.1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11. INNE DOKUMENTY 1) Wypełniony formularz ofertowy zał.1do SIWZ. 2) Wypełniony harmonogram rzeczowo- finansowy - jako załącznik nr 7 do SIWZ 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną. Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu Zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony. 4) Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców. (jeżeli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: 142 000,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): PKO BP 93 1020 4391 0000 6902 0159 6592 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM NR EZ/215/95/2016”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem: ,,WADIUM EZ/215/95/2016” NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ DO DNIA 20.01.2017 .R. DO GODZ. 10:00 I ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY ULICY KORCZYŃSKIEJ 57, 38-400 KROSNO W SEKRETARIACIE (POK. 275) KOPIĘ W/W DOKUMENTU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY (JAKO ZAŁĄCZNIK) Dokumenty, o których mowa powyżej, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (poręczenie )musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy. 8. Oferta Wykonawcy, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Zamawiający wymaga precyzyjnego wskazania w ofercie sposobu, w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium, w szczególności wskazania adresu banku i numeru konta (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy i zaniechania wykonawcy w tym zakresie.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja 40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie ze wzorem umowy zał. nr.4 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20/01/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

 

Ogłoszenie nr 7995 - 2017 z dnia 2017-01-13 r.
Krosno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 373102
Data: 23/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny 30862000000, ul. ul. Korczyńska  57, 38400   Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4378497, 4378215, e-mail sezam.szpital@krosno.med.pl, faks 013 4378497, 4378215.
Adres strony internetowej (url): www.krosno.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano – montażowych i dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania: „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”. W ramach tego zamówienia Wykonawca winien wykonać roboty opisane w dokumentacji projektowej, załącznikach oraz SIWZ oraz wszelkie inne prace w budynkach i instalacjach Szpitala niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przebudowanych pomieszczeń. Przedmiotem zamówienia jest też uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego, wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień oraz warunków (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). Dokonanie zgłoszeń o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz do Państwowej Straży Pożarnej, uzyskanie pozytywnej opinii tych instytucji co do przystąpienia do użytkowania przebudowanych pomieszczeń/urządzeń lub złożenie oświadczeń, że organy te nie wniosły sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania w terminach określonych w prawie budowlanym. Dokumentami, które opisują przedmiot umowy są: SIWZ wraz z załącznikami w tym: dokumentacja projektowa, decyzje pozwolenia na budowę, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz niniejsze wymagania. I. Przebudowywane Oddziały: 1. Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Młodszych) - budynek H+G poziom +1 (Od osi 1H do osi 13H, od osi A do osi D) - decyzja pozwolenia na budowę nr 248/2014 z dnia 17-07-2014 r. 2. Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny) - budynek H+G poziom 0 (od osi 1H do osi 13H, od osi A do osi D) -decyzja pozwolenia na budowę nr 248/2014 z dnia 17-07-2014 r. 3. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - budynek C poziom +1 (od osi 11C do osi 16C) wraz z wymiana dźwigu windowego – decyzja pozwolenia na budowę 247/2014 z dnia 17-07-2014 r. 4. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) – budynek C poziom +1 (od osi 01C do osi 11C) – decyzja pozwolenia na budowę 212/2013 z dnia 23-07-2013 r. 5. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (część ginekologiczna oraz część położnicza) - budynek A+E, poziom +1 - od osi 1A do osi 20A – decyzja pozwolenia na budowę 245/2014 z dnia 17-07-2014 r. 6. Przebudowa Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - budynek A+E poziom +1 -od osi 5A do osi 15A – decyzja pozwolenia na budowę 245/2014 z dnia 17-07-2014 r. Zamawiający informuje, że na każdy budynek objęty przebudową posiada odrębne pozwolenie na budowę, w tym na przebudowę poziomu +1 w budynku C posiada dwa niezależne pozwolenia na budowę (osobno dla odcinka Patologii Ciąży osobno dla Traktu Porodowego). Łącznie 4 pozwolenia na budowę dla zakresu objętego umową. W związku z tym procedury odbiorowe dla każdego etapu (odrębnie dla etapu I oraz II – odbiory cześciowe) muszą odbywać się zgodnie z wydanymi decyzjami zezwalającymi na budowę (tj. dla każdego zakresu objętego pozwoleniem na budowę odrębna procedura odbiorowa w Sanepid, Straży Pożarnej, UDT oraz Nadzorze Budowlanym). Zamawiający przedkłada niżej wymienioną dokumentację projektową obowiązującą Wykonawcę, która opisuje przedmiot zamówienia: 1. Projekt budowlany dla budynków A+E, C, H 2. Projekt wykonawczy dla całego budynku A, C, H 3. Projekt budowlany i wykonawczy dla Traktu Porodowego (budynek C) 4. Projekt wykonawczy wyodrębniający (uszczegółowiający) z całości projektu budowlano-wykonawczego zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” - (zamówienie podstawowe - wybrane kondygnacje budynku A, C, H oraz winda w budynku C). 5. Projekt wykonawczy wyodrębniający (uszczegółowiający) z całości projektu budowlano-wykonawczego zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” - (zamówienie opcjonalne – klatki schodowe A1, A2, H1, H2 oraz 2 szt. wind w budynku H). UWAGA! Dokumentacja ta nie zawiera projektu wykonawczego instalacji wentylacji klatek schodowych, którą należy wykonać na podstawie dokumentacji całościowej, o której mowa w punkcie 1 oraz 2. II. Wykonanie robót budowlano – montażowych z podziałem na etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Etap I 1. Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Młodszych) - bud. H+G poziom +1 2. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1 3. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1 4. Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku C 5. Przebudowa klatki schodowej KS H1 w budynku H 6. Wymiana windy przy klatce schodowej KS H1 w budynku H 7. Przebudowa klatki schodowej KS A1 w budynku A wraz z wykonaniem przedsionków ppoż. na każdej kondygnacji budynku A wraz z wykonaniem suchych pionów Etap II 1. Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Starszych i Oddcinek Obserwacyjny)- bud. H+G poziom 0 2. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1 3. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Ginekologiczna) wraz z kuchnią, zmywalnią, korytarzem oraz Izbą Przyjęć Ginekologiczną - bud. A+E poziom +1 4. Przebudowa Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1 5. Przebudowa klatki schodowej KS H2 w budynku H 6. Wymiana windy przy klatce schodowej KS H2 w budynku H 7. Przebudowa klatki schodowej KS A2 w budynku A wraz z wykonaniem przedsionków ppoż. na każdej kondygnacji budynku A wraz z wykonaniem suchych pionów
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano – montażowych i dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej w ramach zadania: „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”. W ramach tego zamówienia Wykonawca winien wykonać roboty opisane w dokumentacji projektowej, załącznikach oraz SIWZ oraz wszelkie inne prace w budynkach i instalacjach Szpitala niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przebudowanych pomieszczeń. Przedmiotem zamówienia jest też uzyskanie w imieniu i dla Zamawiającego, wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień oraz warunków (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa). Dokonanie zgłoszeń o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Urzędu Dozoru Technicznego oraz do Państwowej Straży Pożarnej, uzyskanie pozytywnej opinii tych instytucji co do przystąpienia do użytkowania przebudowanych pomieszczeń/urządzeń lub złożenie oświadczeń, że organy te nie wniosły sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania w terminach określonych w prawie budowlanym. Dokumentami, które opisują przedmiot umowy są: SIWZ wraz z załącznikami w tym: dokumentacja projektowa, decyzje pozwolenia na budowę, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz niniejsze wymagania. I. Przebudowywane Oddziały: 1. Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Młodszych) - budynek H+G poziom +1 (Od osi 1H do osi 13H, od osi A do osi D) - decyzja pozwolenia na budowę nr 248/2014 z dnia 17-07-2014 r. 2. Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Starszych i Odcinek Obserwacyjny) - budynek H+G poziom 0 (od osi 1H do osi 13H, od osi A do osi D) -decyzja pozwolenia na budowę nr 248/2014 z dnia 17-07-2014 r. 3. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - budynek C poziom +1 (od osi 11C do osi 16C) wraz z wymiana dźwigu windowego – decyzja pozwolenia na budowę 247/2014 z dnia 17-07-2014 r. 4. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) – budynek C poziom +1 (od osi 01C do osi 11C) – decyzja pozwolenia na budowę 212/2013 z dnia 23-07-2013 r. 5. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (część ginekologiczna oraz część położnicza) - budynek A+E, poziom +1 - od osi 1A do osi 20A – decyzja pozwolenia na budowę 245/2014 z dnia 17-07-2014 r. 6. Przebudowa Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - budynek A+E poziom +1 -od osi 5A do osi 15A – decyzja pozwolenia na budowę 245/2014 z dnia 17-07-2014 r. 7. Przebudowę klatek schodowych KSH1 i KSH2 w budynku H oraz wymianę 2 szt wind w budynku H- decyzja pozwolenia na budowę nr 248/2014 z dnia 17-07-2014 r. 8. Przebudowa klatek schodowych KSA1 i KSA2 w budynku A+E wraz z wykonaniem przedsionków ppoż na każdej kondygnacji budynku A i suchych pionów- decyzja pozwolenia na budowę 245/2014 z dnia 17-07-2014 r. 9. pełnienie w okresie gwarancji i rękojmi usługi serwisu i konserwacji dźwigów (2 sz. – w budynku H, 1 szt. – w budynku C), zgodnie z postanowieniami §8 w zakresie utrzymania dźwigów w stałym ruchu, Zamawiający informuje, że na każdy budynek objęty przebudową posiada odrębne pozwolenie na budowę, w tym na przebudowę poziomu +1 w budynku C posiada dwa niezależne pozwolenia na budowę (osobno dla odcinka Patologii Ciąży osobno dla Traktu Porodowego). Łącznie 4 pozwolenia na budowę dla zakresu objętego umową. W związku z tym procedury odbiorowe dla każdego etapu (odrębnie dla etapu I oraz II – odbiory cześciowe) muszą odbywać się zgodnie z wydanymi decyzjami zezwalającymi na budowę (tj. dla każdego zakresu objętego pozwoleniem na budowę odrębna procedura odbiorowa w Sanepid, Straży Pożarnej, UDT oraz Nadzorze Budowlanym). II. Wykonanie robót budowlano – montażowych z podziałem na etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Etap I 1. Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Młodszych) - bud. H+G poziom +1 2. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Patologia Ciąży) - bud. C poziom +1 3. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Trakt Porodowy) - bud. C poziom +1 4. Wymiana dźwigu szpitalnego w budynku C 5. Przebudowa klatki schodowej KS H1 w budynku H 6. Wymiana windy przy klatce schodowej KS H1 w budynku H 7. Przebudowa klatki schodowej KS A1 w budynku A wraz z wykonaniem przedsionków ppoż. na każdej kondygnacji budynku A wraz z wykonaniem suchych pionów Etap II 1. Przebudowa Oddziału Dziecięcego (Poddooddział Dzieci Starszych i Oddcinek Obserwacyjny)- bud. H+G poziom 0 2. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Położnicza) - bud. A+E poziom +1 3. Przebudowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (Część Ginekologiczna) wraz z kuchnią, zmywalnią, korytarzem oraz Izbą Przyjęć Ginekologiczną - bud. A+E poziom +1 4. Przebudowa Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków - bud. A+E poziom +1 5. Przebudowa klatki schodowej KS H2 w budynku H 6. Wymiana windy przy klatce schodowej KS H2 w budynku H 7. Przebudowa klatki schodowej KS A2 w budynku A wraz z wykonaniem przedsionków ppoż. na każdej kondygnacji budynku A wraz z wykonaniem suchych pionów

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: O Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 15 000 000,00 zł Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu powinno być: O Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 8 000 000,00 zł Informacje dodatkowe

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: tak, Informacja na temat wadium 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: 142 000,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): PKO BP 93 1020 4391 0000 6902 0159 6592 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM NR EZ/215/95/2016”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem: ,,WADIUM EZ/215/95/2016” NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ DO DNIA 20.01.2017 .R. DO GODZ. 10:00 I ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY ULICY KORCZYŃSKIEJ 57, 38-400 KROSNO W SEKRETARIACIE (POK. 275) KOPIĘ W/W DOKUMENTU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY (JAKO ZAŁĄCZNIK) Dokumenty, o których mowa powyżej, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (poręczenie )musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy. 8. Oferta Wykonawcy, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Zamawiający wymaga precyzyjnego wskazania w ofercie sposobu, w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium, w szczególności wskazania adresu banku i numeru konta (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy i zaniechania wykonawcy w tym zakresie.
W ogłoszeniu powinno być: tak, Informacja na temat wadium 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: 142 000,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): PKO BP 93 1020 4391 0000 6902 0159 6592 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM NR EZ/215/95/2016”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem: ,,WADIUM EZ/215/95/2016” NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ DO DNIA 30.01.2017 .R. DO GODZ. 10:00 I ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY ULICY KORCZYŃSKIEJ 57, 38-400 KROSNO W SEKRETARIACIE (POK. 275) KOPIĘ W/W DOKUMENTU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY (JAKO ZAŁĄCZNIK) Dokumenty, o których mowa powyżej, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (poręczenie )musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy. 8. Oferta Wykonawcy, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Zamawiający wymaga precyzyjnego wskazania w ofercie sposobu, w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium, w szczególności wskazania adresu banku i numeru konta (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy i zaniechania wykonawcy w tym zakresie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 20/01/2017, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 30/01/2017, godzina: 10:00,

 

Ogłoszenie nr 14074 - 2017 z dnia 2017-01-25 r.
Krosno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 373102
Data: 23/12/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny 30862000000, ul. ul. Korczyńska  57, 38400   Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4378497, 4378215, e-mail sezam.szpital@krosno.med.pl, faks 013 4378497, 4378215.
Adres strony internetowej (url): www.krosno.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: tak, Informacja na temat wadium 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: 142 000,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): PKO BP 93 1020 4391 0000 6902 0159 6592 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM NR EZ/215/95/2016”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem: ,,WADIUM EZ/215/95/2016” NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ DO DNIA 20.01.2017 .R. DO GODZ. 10:00 I ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY ULICY KORCZYŃSKIEJ 57, 38-400 KROSNO W SEKRETARIACIE (POK. 275) KOPIĘ W/W DOKUMENTU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY (JAKO ZAŁĄCZNIK) Dokumenty, o których mowa powyżej, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (poręczenie )musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy. 8. Oferta Wykonawcy, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Zamawiający wymaga precyzyjnego wskazania w ofercie sposobu, w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium, w szczególności wskazania adresu banku i numeru konta (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy i zaniechania wykonawcy w tym zakresie.
W ogłoszeniu powinno być: tak, Informacja na temat wadium 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości odpowiednio: 142 000,00 zł 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego): PKO BP 93 1020 4391 0000 6902 0159 6592 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM NR EZ/215/95/2016”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiającego w kopercie z dopiskiem: ,,WADIUM EZ/215/95/2016” NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIŻ DO DNIA 06.02.2017 .R. DO GODZ. 10:00 I ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO PRZY ULICY KORCZYŃSKIEJ 57, 38-400 KROSNO W SEKRETARIACIE (POK. 275) KOPIĘ W/W DOKUMENTU NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY (JAKO ZAŁĄCZNIK) Dokumenty, o których mowa powyżej, muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (poręczenie )musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy. 8. Oferta Wykonawcy, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres zostanie odrzucona. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. Zamawiający wymaga precyzyjnego wskazania w ofercie sposobu, w jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium, w szczególności wskazania adresu banku i numeru konta (w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu). Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy i zaniechania wykonawcy w tym zakresie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20/01/2017, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 06/02/2017, godzina: 10:00,


 Załączniki:
SIWZ
zał. 1 Formularz ofertowy
zał.2a
zał.2b
zał.3a
zał.3b
zał.3c
zał.4 wzór umowy
zał.5 pozwolenia na budowę
zał.7 harmonogram rzeczowo- finansowy
zał.8 wymagania zamawiajacego
zał.9
zał.6 dokumentacja
Zawiadomienie o zebraniu wykonawców
Odpowiedzi z dnia 13.01.2017
SIWZ po zmianach 13.01.2017
Załacznik nr 7 do SIWZ - harmonogram rzeczowo- finansowy Prawo Opcji- 40 tygodni- z dnia 13.01.2017
Zał. nr 10 do SIWZ- orientacyjny obmiar kwater okiennych ( przeszkleń)
E-7 ośw poziom +1- zmiany
E-31 poziom +1 oswietlenie BUD A
E-32 Siła poziom +1 BUD C - zmiany
E-40 plan siły poz.2 zmiany
E-41 plan siły poz. 1 - zmiany
E-42 plan siły poz. 1 - zmiany
E-43 plan siły dach - zmiany
Projekt wykonawczy bud. A zmiany
odpowiedzi z dnia 23.01.2017
zał. nr 10 do SIWZ - uszczegółowienie z dnia 23.01.2017
310A-17.01.19 BUD.H poziom +1
310A-17.01.19 bud H. poziom sufity +1
Instalacja c.o - załącznik nr 11
Schematy blokowe monitoringu opraw - załącznik nr 12
uzgodnienia PB do pytania 165
SIWZ z dnia 25.01.2017
odpowiedzi z dnia 25.01.2017
Uzupełnienie odpowiedzi
E-11 schemat prądów bud.C
E-11 schemat prądów bud H
E-14 schemat monitoringu pradów bud. A
E-15 schemta systemu mon. pr. dla IT
Zestawienie z otwarcia ofert
unieważnienie postępowania