Zamówienie publiczne - szczegóły

Wylanie masy wyrównawczej ze szlifowaniem oraz położenie wykładziny

Numer: EZ/214/119/2016

Data składania ofert: 2017-01-03

Data otwarcia ofert: 2017-01-03

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II                                Krosno, dnia 23.12.2016 r.

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                                               email: abak@krosno.med.pl

nr. sprawy EZ/214/119/2016 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Wylanie masy wyrównawczej ze szlifowaniem oraz położenie wykładziny w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

Przedmiot zamówienia:

Wylanie masy wyrównawczej ze szlifowaniem oraz położenie wykładziny w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie.

 

Termin realizacji zamówienia:

10 dni kalendarzowych, zgodnie z wymogami określonymi w § 3  umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno- pomieszczenia po byłym Oddziale Rehabilitacji pod potrzeby Oddziału Okulistycznego

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

03.01.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

03.01.2017 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3  do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Zima Grzegorz   – 13 43 78 213  i w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Arkadiusz Bąk telefon 13 43 78 497

 

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275 z dopiskiem: Nie otwierać w Sekretariacie

„Oferta Wylanie masy wyrównawczej ze szlifowaniem oraz położenie wykładziny w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

lub e-mailem: abak@krosno.med.pl

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

Załącznik nr 1 –  specyfikacja wykładziny

Załącznik nr 2 –  rzut pomieszczeń wykładzina

Załącznik nr 3 – wzór umowy 

Załącznik nr 4 - formularz ofertowy

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
specyfikacja wykładziny
rzut pomieszczeń wykładzina
wzór umowy
formularz ofertowy
zestawienie ofert
wybór ofert