Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Numer: EZ/215/01/2017

Data składania ofert: 2017-02-10

Data otwarcia ofert: 2017-02-10

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.krosno.med.pl


Ogłoszenie nr 13343 - 2017 z dnia 2017-01-24 r.
Krosno: Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, krajowy numer identyfikacyjny 30862000000, ul. ul. Korczyńska  57, 38400   Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4378497, 4378215, e-mail sezam.szpital@krosno.med.pl, faks 013 4378497, 4378215.
Adres strony internetowej (URL): www.krosno.med.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.krosno.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
www.krosno.med.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jan Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników
Numer referencyjny: EZ/215/01/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa butli i zbiorników. zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ i warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Tlen medyczny ciekły – dostawa zbiorników zamontowanych przy ul. Korczyńskiej (zbiornik 11t) oraz ul. Grodzkiej (zbiornik 3t). 2) Tlen medyczny sprężony w butlach 1,08m3 i mniejszych dostawa do szpitala na ul. Korczyńską – max 3 dni robocze, butle stalowe Zamawiającego i aluminiowe Dostawcy 3) Tlen medyczny sprężony w butlach 2,15 m3 dostawa do szpitala na ul. Korczyńską – max 3 dni robocze, butle stalowe Zamawiającego i aluminiowe Dostawcy 4) Tlen medyczny sprężony w butlach 1,6m3 dostawa do szpitala na ul. Korczyńską – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego. 5) Tlen medyczny sprężony w butlach 6,4m3 dostawa do szpitala na ul. Korczyńską – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego. 6) Podtlenek azotu medyczny w butlach 7kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 15 dni roboczych, butle Zamawiającego. 7) Podtlenek azotu medyczny w butlach 28kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 15 dni roboczych, butle Zamawiającego. 8) Laparox C – dwutlenek węgla medyczny w butlach 7,5 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy. 9) Laparox C – dwutlenek węgla medyczny w butlach 26 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy. 10) Kriomax C – dwutlenek węgla medyczny w butlach 26 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy. 11) Argon 5,0 – w butli 5-8 l dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego 12) Argon 5,0 – w butli 10 l dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Zamawiającego. 13) Acetylen – butla 7 kg, dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy. 14) Dwutlenek węgla techniczny butla 26 kg dostawa do Szpitala przy ul. Korczyńskiej – butle zamawiającego. 15) Powietrze sprężone – w butli 5 i 10l – butle Zamawiającego 16) Azot ciekły medyczny – dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do Devara 20 l w szpitalu przy ul. Grodzkiej – max 3 dni robocze. Devary Zamawiającego. 17) Azot ciekły medyczny – dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do zbiornika typu EuroCyl w szpitalu przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze. Zbiornik Wykonawcy. 18) Mieszanka trójskładnikowa w butlach 10 l (tolerancja gazu +/- 1%) dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 15 dni roboczych, butle Wykonawcy. 19) Entonox w butlach 2,8m3 dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej – max 3 dni robocze, butle Wykonawcy 20) Dzierżawa zaworu dozującego Entonox 1 szt, niewymagającego sterylizacji po każdorazowym użyciu. 21) Dzierżawa stojak na butle Entonox 1 szt. 22) Ustniki jednorazowe Entonox. 100 sztuk w opakowaniu. 23) Dzierżawa butli stalowych Wykonawcy na gazy medyczne. 24) Dzierżawa butli aluminiowych medycznych ze zintegrowanym zaworem (Tlen medyczny i Entonox). 25) Dzierżawa nosideł na butle zawór zintegrowany 26) Dzierżawa butli stalowych na gazy techniczne i specjalne. 27) Dzierżawa zbiornika typu EuroCyl o pojemności 600 – 1000 kg wraz z nalewakiem umożliwiającym przelanie azotu do mniejszych zbiorników typu Devar, montaż i uruchomienie w szpitalu przy ul. Korczyńskiej – max 1 tydzień od podpisania umowy. 28) Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności około 3 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż przy ul. Grodzkiej w ciągu tygodnia od podpisania umowy • odparowanie własne – nie większe niż 0,42%/24 h • wysokość max – 4,20 m • szerokość z armaturą max – 1,60 m 29) Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności około 11 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż przy ul. Grodzkiej w ciągu tygodnia od podpisania umowy • odparowanie własne – nie większe niż 0,30%/24 h • wysokość max – 6,00 m • szerokość z armaturą max – 2,30 m. 30) Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych. Zakres tematyczny szkolenia winien obejmować, co najmniej: a. zapoznanie uczestników szkolenia z aktami prawnymi i zarządzanie niepalnymi gazami medycznymi, prawo farmaceutyczny, dozór techniczny i legalizacja butli, właściwości fizyczne i chemiczne gazów medycznych, b. bezpieczną obsługę urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych, występujące zagrożenia podczas eksploatacji urządzeń i instalacji c. omówienie budowy i działania wybranych urządzeń (pokazy praktyczne) d. źródła zasilania w niepalnych gazach medycznych. Instalacja rozprowadzająca gazów medycznych, sygnalizacja alarmów klinicznych i eksploatacyjnych – wymagania, e. stacje redukcji do gazów medycznych, budowa, funkcje, f. stacja pomp próżni, stacje sprężarek powietrza do celów medycznych i technicznych Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Czas trwania szkolenia uczestników ma wynosić 8 godzin zegarowych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym z podziałem na: • - szkolenie dla personelu medycznego i technicznego z zakresu obejmującego punkty od a) do c) – czas ok. 2 godzin, • - szkolenie dla personelu technicznego z zakresu obejmującego punkty od d) do f) – czas ok. 6 godzin. Przewidywana liczba uczestników szkolenia: 35 osoby - personel medyczny, 15 osób - personel techniczny Szkolenie winno zakończyć się wydaniem przez podmiot prowadzący szkolenie zaświadczenia (dla każdego uczestnika szkolenia) o ukończeniu szkolenia, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). 31) Przegląd instalacji wewnętrznej gazów medycznych, wykonany przez podmiot uprawniony, posiadający Certyfikat PN-EN ISO 13485:2003+AC:2007 wraz z aprobatą na Dyrektywę 93/42/EEC o wyrobach medycznych zaświadczające, że Wykonawca jest uprawniony do serwisowania medycznych instalacji gazowych. Zakres czynności obejmuje sprawdzenie: • Inwentaryzacja elementów instalacji • Kontrola mechanicznego działania pkt poboru • Sprawdzenie szczelności pkt poboru do gazów medycznych / odwodnienie VAC • Kontrole systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalności • Badanie rurociągów na obecność zanieczyszczeń stałych • Sprawdzenie nastawy zaworów nadmiarowych • Kontrolę szczelności zaworów odcinających • Sprawdzenie osprzętu ruchomego (dozowniki, regulatory VAC, reduktory butlowe) • Wystawienie protokołu pokontrolnego 32) Legalizacja butli. 33) Malowanie butli 34) Naprawa butli – wymiana zaworów, osuszanie, trwałe oznakowanie butli zamawiającego

II.5) Główny kod CPV: 24111500-0

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Celem oceny spełnienia warunku złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1b ustawy –wzór zał. nr 3
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Celem oceny spełnienia warunku złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1b ustawy –wzór zał. nr 3
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Celem oceny spełnienia warunku złoży oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 1b ustawy –wzór zał. nr 3
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3.3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania ( zał.3) 2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ( zal.3c) 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, które stanowi załącznik ( zał. nr 3)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca na zaoferowane produkty lecznicze (tlen medyczny ciekły, tlen medyczny sprężony, podtlenek azotu medyczny,) posiada dokumenty zgodne z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 126 z późn. zm.). oraz aktualnie obowiązującą monografią Farmakopea Polska VIII 1) Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego – dla każdego z wymienionych produktów – wydane przez Ministra Zdrowia wraz ze Specyfikacją Produktu - w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany produkt leczniczy wymagań monografii farmakopei polskiej (obowiązuje Farmakopea Polska VIII) 2) Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego – dotyczy tylko produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia, że Wykonawca na zaoferowane wyroby medyczne (Kriomax C dwutlenek węgla medyczny do krioterapii, Laparox C dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii, ciekły azot medyczny) posiada dokumenty zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych: 1) Deklarację zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices oraz normą zharmonizowaną PN-EN ISO 13485:2004 – dla każdego z wyrobów, 2) Certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC w zakresie wytwarzania oferowanych wyrobów medycznych – dla każdego z wyrobów, 3) Potwierdzenie złożenia dokumentacji rejestracyjnej wyrobu lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, potwierdzonego przez urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – dla każdego z wyrobów Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że pozostałe oferowane gazy (techniczne) będące przedmiotem zamówienia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. 2. Materiałów informacyjnych (opisy, katalogi) oferowanego przedmiotu zamówienia – w języku polskim - potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr2 (Opis przedmiotu Zamówienia- Formularze techniczne).
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz ofertowy zał.1 2) Wypełniony formularz parametrów wymagalnych zał.2 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną. Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu Zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony. 4) Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców. (jeżeli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Pakiet 4500,00 zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
najniższa cena 60
termin dostaw cząstkowych 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zamieszczone we wzorze umowy załącznik nr 4
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 06/02/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 13343-2017 z dnia 24-01-2017 - Krosno
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa butli i zbiorników. zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ i warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków z...
Termin składania ofert/wniosków: 06-02-2017

Ogłoszenie nr 18498 - 2017 z dnia 2017-02-02 r.
Krosno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 13343
Data: 24/01/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny 30862000000, ul. ul. Korczyńska  57, 38400   Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4378497, 4378215, e-mail sezam.szpital@krosno.med.pl, faks 013 4378497, 4378215.
Adres strony internetowej (url): www.krosno.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 06/02/2017 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 08/02/2017 godzina 10:00
 
 
 
Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 13343-2017 z dnia 24-01-2017 - Krosno
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa butli i zbiorników. zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ i warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków z...
Termin składania ofert/wniosków: 06-02-2017

Ogłoszenie nr 20685 - 2017 z dnia 2017-02-07 r.
Krosno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 13343
Data: 24/01/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krajowy numer identyfikacyjny 30862000000, ul. ul. Korczyńska  57, 38400   Krosno, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4378497, 4378215, e-mail sezam.szpital@krosno.med.pl, faks 013 4378497, 4378215.
Adres strony internetowej (url): www.krosno.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert: 06/02/2017 godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert: 10/02/2017 godzina 10:00
 

 
 
 
Zwiększ rozmiar czcionki

Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki


 Załączniki:
siwz
załącznik nr 3 oświadczenie
odpowiedzi na pytania Wykonawców
odpowiedzi na pytania Wykonawców 2
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 4 umowa wzór
załącznik nr 2 formularz asortymentowy
zestawienie z otwarcia ofert z dnia 10.02.2017r.
wybór najkorzystniejszej oferty