Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup jednorazowy materiałów do remontu dyżurek lekarskich , gabinetów zabiegowych i korytarzy.

Numer: EZ/214/10/2017

Data składania ofert: 2017-02-20

Data otwarcia ofert: 2017-02-20

Krosno, dnia 09 luty 2017 roku

   (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                             

 

Znak sprawy EZ/214/10/2017

                                                                                              www.krosno.med.pl

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno zaprasza do zÅ‚ożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Zakup jednorazowy materiaÅ‚ów do remontu dyżurek lekarskich , gabinetów zabiegowych  i korytarzy.

Opis przedmiotu zamówienia zostaÅ‚ okreÅ›lony w zaÅ‚. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

 

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: dostawa jednorazowa w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a I w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57 – Magazyn szpitala

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a I w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, pok. 275

 

Termin zÅ‚ożenia oferty do: 20 luty 2017  r. do godz. 10:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

20 luty  2017  roku godz. 10:10

DziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 103

 

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:

BartÅ‚omiej Prajsnar – Kierownik DziaÅ‚u Technicznego  tel. 13 43 78 319

Krystyna Baran – Kierownik Sekcji Inwestycji tel. 13 43 78 208

 

w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – KoÅ› Monika  - tel. 13 4378 497

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy zaÅ‚Ä…czyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez peÅ‚nomocnika – oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa.

 

 

Sposób zÅ‚ożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a I w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 

materiaÅ‚y do remontu dyżurek lekarskich,  gabinetów zabiegowych i korytarzy.

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE

 

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala siÄ™ zależnie od przyjÄ™tych warunków udziaÅ‚u w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowieÅ„ umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy .................................................................................................................

2.    Adres siedziby .........................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego .................................................................................................................

II.        Cena

OferujÄ™ wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenÄ™ netto  zÅ‚

(słownie złotych...................................................................................................................... )

2)    podatek VAT        zÅ‚

(słownie złotych...................................................................................................................... )

3)    cenÄ™ brutto zÅ‚

(słownie złotych ..................................................................................................................... )

 

 

III.    OÅ›wiadczenia dodatkowe

 

1.    OÅ›wiadczam, że zapoznaÅ‚em siÄ™ z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszÄ™ do niego zastrzeżeÅ„.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .............................................................................

3.    Wyrażam zgodÄ™ na warunki pÅ‚atnoÅ›ci okreÅ›lone w zapytaniu ofertowym.

4.    OferujÄ™ gwarancjÄ™ na okres ...........................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres zwiÄ…zania ofertÄ…: ...........................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego zaÅ‚Ä…czam np. oryginaÅ‚y/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodnoÅ›ci, atestów, itp.

7.    Niniejszym oÅ›wiadczam, że oferta ta jest ważna do dnia........................................................

 

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)

 

 

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – formularz przedmiotu zamówienia

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy

 

 

 

 

 

 

…………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
zał. 1 Formularz ofertowy
zał. 2 Pakiet 1-3
zał.3 wzór umowy
zestawienie z otwarcia
wybór najkorzystniejszej oferty