Zamówienie publiczne - szczegóły

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Numer: EZ/217/1/2017

Data składania ofert: 2017-02-21

Data otwarcia ofert: 2017-02-21

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II                                Krosno, dnia 10.02.2017 r.

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:abak@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

Znak sprawy EZ/217/1/2017  

 

KOD CPV: 

 

64112000-0 – usługi pocztowe

                                                              

                                                                                                                              

 

 

Postępowanie na usługi społeczne

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.

 

Przedmiot zamówienia:

 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Termin realizacji zamówienia:

 

Sukcesywnie w terminie 36 miesięcy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 16.02.2017 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

16.02.2017 r. godz. 11:15 - pokój 103

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury VAT do sekretariatu Zamawiającego.

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznychBożena Skrzypczyk, tel. - 13 43 78 723

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Arkadiusz Bąk tel. 13 43 78 216

 

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta – Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym EZ/217/1/2017

z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie.

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

  I.    Identyfikacja

 1.    Nazwa wykonawcy ...............................................................................................................................................................

 2.    Adres siedziby .......................................................................................................................................................................

 3.    NIP ...........................................................................................................................................................................................  

 4.    KRS/EDG ................................................................................................................................................................................  

 5.    Nr r-ku bankowego ...............................................................................................................................................................

   II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto     

(słownie złotych.................................................................................................................................................................... )

2)    podatek VAT

(słownie złotych.................................................................................................................................................................... )

3)    cenę brutto    

(słownie złotych ................................................................................................................................................................... )

 

III.    Oświadczenia dodatkowe

 1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia ..........................................................................................................................

 3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4.    Okres związania ofertą: .........................................................................................................................................................

 5.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia..................................................................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – wzór umowy

 

UWAGA nastąpiła modyfikacja wzoru umowy

 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
wzór umowy
załącznik 2
odpowiedzi na pytania