Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa odczytu dozymetrów

Numer: EZ/214/11/2017

Data składania ofert: 2017-03-08

Data otwarcia ofert: 2017-03-08

Znak sprawy EZ/214/11/2017                                                     

                                                                                                                              

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa odczytu dozymetrów

 

Termin realizacji zamówienia:

 

36 miesięcy od dnia podpisania umowy

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 08.03.2017 r. do godz. 10:00

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

08.03.2017r. godz. 10:15

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pokój 101

 

Warunki płatności:

 

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto.

Inne szczególne warunki:

 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Zakład Diagnostyki Obrazowej  – Agnieszka Szymańska   tel. -13 43 78 310

w sprawach formalnych (proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Agnieszka Pękalska  tel. 13 4378 497

 

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 „Oferta –  usługa odczytu dozymetrów EZ/214/11/2017”

Nie otwierać w Sekretariacie.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

 

 


 Załączniki:
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 formularz asortymentowy
załącznik nr 3 umowa wzór
zestawienie z otwarcia ofert z dnia 08.03.2017r.
zestawienie z otwarcia ofert dodatkowych z dnia 15.03.2017r.
wybór najkorzystniejszej oferty