Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa środków piorących

Numer: EZ/214/14/2017

Data składania ofert: 2017-03-09

Data otwarcia ofert: 2017-03-09

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z dostawą środków piorących

Termin realizacji zamówienia:

   12  miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Magazyn Spożywczy

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 09. 03. 2017 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

09.03. 2017 r. godz. 10:15, pokój 101

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100 pkt. cena)

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Osoba upoważniona do  kontaktu       z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Kierownik Pralni – Wojciech Zych  - telefon  13 43 78 224

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Agnieszka Pękalska  telefon  13  43  78  227/497, email:                                          sezam.szpital@krosno.med.pl

 

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

-Posiada wpis do rejestru produktów biobójczych lub wyrobów medycznych na produkty przeznaczone do dezynfekcji bielizny.

-Posiada karty charakterystyki proponowanych środków oraz instrukcje stosowania środków.

-Posiada pozytywną opinię bądź wyniki badań wykonywanych przez niezależne laboratorium badawcze, potwierdzające skuteczność działania dotyczące prania bielizny noworodkowej i dziecięcej.

-Posiada wiedzę i doświadczenie w serwisowaniu i programowaniu systemów dozujących.

-Posiada umiejętność programowania pralnic przelotowych firmy Textima WEA 11027,

-Zapewni pełną technologię prania (opis technologii prania). Opis ten musi mieć postać odrębnych dokumentów prezentujący technologię prania dla każdego rodzaju bielizny. Technologia prania musi uwzględniać przede wszystkim wymagania stawiane pralniom szpitalnym.

-Posiadany asortyment poddawany praniu:

aa)      bielizna płaska biała,

bb)      bielizna płaska kolorowa,

cc)       bielizna operacyjna,

dd)      bielizna noworodkowa i niemowlęca,

ee)       bielizna dermatologiczna,

ff)        odzież personelu biała bawełniana i elano-bawełniana,

gg)       odzież personelu kolorowa,

hh)      odzież robocza,

ii)          koce,

jj)         wybielanie białej bielizny.

-Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zapewni bezpłatny serwis systemów dozujących,

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta –zakup i dostawa środków piorących – EZ/214/14/2017

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3– wzory umów


 Załączniki:
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 formularz asortymentowy
załącznik nr 3 umowa wzór
odpowiedzi na pytania Wykonawców
wybór najkorzystniejszej oferty