Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa środków piorących

Numer: EZ/214/14/2017

Data składania ofert: 2017-03-09

Data otwarcia ofert: 2017-03-09

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z dostawÄ… Å›rodków piorÄ…cych

Termin realizacji zamówienia:

   12  miesiÄ™cy liczÄ…c od dnia zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

Magazyn Spożywczy

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,

Termin zÅ‚ożenia oferty do: 09. 03. 2017 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

09.03. 2017 r. godz. 10:15, pokój 101

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100 pkt. cena)

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Osoba upoważniona do  kontaktu       z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Kierownik Pralni – Wojciech Zych  - telefon  13 43 78 224

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia –  Agnieszka PÄ™kalska  telefon  13  43  78  227/497, email:                                          sezam.szpital@krosno.med.pl

 

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™ / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy zaÅ‚Ä…czyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez peÅ‚nomocnika – oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa.

Wymagania dotyczÄ…ce przedmiotu zamówienia:

-Posiada wpis do rejestru produktów biobójczych lub wyrobów medycznych na produkty przeznaczone do dezynfekcji bielizny.

-Posiada karty charakterystyki proponowanych Å›rodków oraz instrukcje stosowania Å›rodków.

-Posiada pozytywną opinię bądź wyniki badań wykonywanych przez niezależne laboratorium badawcze, potwierdzające skuteczność działania dotyczące prania bielizny noworodkowej i dziecięcej.

-Posiada wiedzÄ™ i doÅ›wiadczenie w serwisowaniu i programowaniu systemów dozujÄ…cych.

-Posiada umiejętność programowania pralnic przelotowych firmy Textima WEA 11027,

-Zapewni peÅ‚nÄ… technologiÄ™ prania (opis technologii prania). Opis ten musi mieć postać odrÄ™bnych dokumentów prezentujÄ…cy technologiÄ™ prania dla każdego rodzaju bielizny. Technologia prania musi uwzglÄ™dniać przede wszystkim wymagania stawiane pralniom szpitalnym.

-Posiadany asortyment poddawany praniu:

aa)      bielizna pÅ‚aska biaÅ‚a,

bb)      bielizna pÅ‚aska kolorowa,

cc)       bielizna operacyjna,

dd)      bielizna noworodkowa i niemowlÄ™ca,

ee)       bielizna dermatologiczna,

ff)        odzież personelu biaÅ‚a baweÅ‚niana i elano-baweÅ‚niana,

gg)       odzież personelu kolorowa,

hh)      odzież robocza,

ii)          koce,

jj)         wybielanie biaÅ‚ej bielizny.

-Wykonawca w okresie obowiÄ…zywania umowy zapewni bezpÅ‚atny serwis systemów dozujÄ…cych,

 

Sposób zÅ‚ożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. KorczyÅ„ska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta –zakup i dostawa Å›rodków piorÄ…cych – EZ/214/14/2017

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3– wzory umów


 Załączniki:
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 formularz asortymentowy
załącznik nr 3 umowa wzór
odpowiedzi na pytania Wykonawców
wybór najkorzystniejszej oferty