Zamówienie publiczne - szczegóły

Outsourcing drukarek Zamawiającego

Numer: EZ/214/16/2017

Data składania ofert: 2017-03-09

Data otwarcia ofert: 2017-03-09

2017                                                                                     Krosno, dnia 02.03.2017  r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Outsourcing drukarek Zamawiającego

 

Przedmiot zamówienia:

Outsourcing drukarek Zamawiającego

Szczegółowych opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2, 3 i 4 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od  podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno  Termin złożenia oferty do  09.03.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

09.03.2017 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  Bartłomiej Prajsnar    – 13 43 78 319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Monika Koś telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta – Outsourcing drukarek Zamawiającego

EZ/214/16/2017” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia   

Załączniki nr 3– wykaz urządzeń Zamawiającego  

Załącznik nr 4 – wzór umowy 

 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
zał.1 formularz ofertowy
zał.2
zał.3
zał.4 wzór umowy
zestawienie z otwarcia ofert
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty