Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup jednorazowy narzędzi wielorazowego użytku dla Oddziału Okulistycznego

Numer: EZ/214/15/2017

Data składania ofert: 2017-03-13

Data otwarcia ofert: 2017-03-13

Zamawiajacy zmienia termin składania i otwwarcia ofert na dzień 13.03.2017 roku godziny pozostaja bez z mian.

 

 

 

Krosno, dnia 02.03.2017 roku                                                                                             

 

Znak sprawy EZ/214/15/2017

                                                                                              www.krosno.med.pl

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Zakup jednorazowy narzędzi wielorazowego użytku dla Oddziału Okulistycznego

Opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

W przypadku produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne:

  1. dla wyrobów wprowadzonych po wejściu w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r, Nr 107, poz. 679):

 

-          CERTYFIKAT JAKOŚCI CE – wystawiany przez jednostkę notyfikującą,

-          ZGŁOSZENIE WYROBU MEDYCZNEGO do Prezesa Urzędu,

 

  1. dla wyrobów wprowadzonych przed wejściem w życie ustawy zgodnie z Art. 138 Ustawy o wyrobach medycznych:

-          CERTYFIKAT JAKOŚCI CE - wystawiany przez jednostkę notyfikującą,

 

2. W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez Zamawiającego w siwz należy do oferty dołączyć:

A)

-  opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsługi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany

 

-  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia próbek zaoferowanych produktów w przypadku wątpliwości co do zgodności tych produktów z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w zapytaniu ofertowym i załącznikach do niej. 

 

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: dostawa jednorazowa w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57 – Magazyn szpitalny

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 10.03.2017 r. do godz. 10:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

10.03.2017  roku godz. 10:10

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 101

 

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  dr n med. Jacek Brymerski – Oddział Okulistyczny - tel. 13 43 78 453

 

w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Monika Koś - tel. 13 4378 497

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 

narzędzia dla Oddziału Okulistycznego

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy .................................................................................................................

2.    Adres siedziby .........................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego .................................................................................................................

II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto 

(słownie złotych...................................................................................................................... )

2)    podatek VAT       

(słownie złotych...................................................................................................................... )

3)    cenę brutto

(słownie złotych ..................................................................................................................... )

 

 

III.    Oświadczenia dodatkowe

 

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .............................................................................

3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.    Oferuję gwarancję na okres ...........................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres związania ofertą: ...........................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

7.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia........................................................

 

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

 

 

 

 

 

…………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 

 


 Załączniki:
zał.1 formularz ofertowy
zał.2
wzór umowy
pytania i odpowiedzi
zestawienie z otwarcia ofert