Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup jednorazowy produktu leczniczego Mydrane

Numer: EZ/214/21/2017

Data składania ofert: 2017-03-13

Data otwarcia ofert: 2017-03-13

Krosno, dnia 3 marca 2017 roku

   (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                             

 

Znak sprawy EZ/214/21/2016

 

                                                                                              www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Zakup jednorazowy produktu leczniczego Mydrane którego szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

a)      W przypadku produktów leczniczych -  Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia o posiadaniu przez Wykonawcę dopuszczenia do obrotu i używania, kart charakterystyk, potwierdzonych zgodności oferowanych wyrobów z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( tekst jednolity, Dz. U. z 2008, Nr 45, poz. 271 ) i obowiązku złożenia ich na każde żądanie Zamawiającego.

 

 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda:

 

1)      Koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania :

 

a)      kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i odurzające – odpowiednio wymagane zezwolenie;

b)      kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcą;

c)      w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – kopia zezwolenia na prowadzenie składu konsygnacyjnego zawierająca uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi;

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: zakup jednorazowy w terminie 5 dni od daty podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57 – Magazyn Apteki szpitala

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 13.03.2017r. do godz. 10:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

13.03.2017 r. godz. 10:10

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 103

 

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: dr n. med. Jacek Brymerski –Kierownik Oddziału Okulistycznego - tel. 13 43 78 453

 

w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Joanna Mendocha - tel. 13 4378 216

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 

produkt leczniczy Mydrane

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE

 

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy .................................................................................................................

2.    Adres siedziby .........................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego .................................................................................................................

II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto 

(słownie złotych...................................................................................................................... )

2)    podatek VAT       

(słownie złotych...................................................................................................................... )

3)    cenę brutto

(słownie złotych ..................................................................................................................... )

III.    Oświadczenia dodatkowe

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .............................................................................

3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.    Oferuję gwarancję na okres ...........................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres związania ofertą: ...........................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

7.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia........................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

 

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy


 Załączniki:
zapytanie ofertowe
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 3 - wzór umowy
wybór