Zamówienie publiczne - szczegóły

Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinasowanie w ramach „Programu Priorytowego NFOŚiGW- Poprawa jakości powietrza. Część 2) zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” wraz z wykonaniem kompletnego audytu energetycznego z efektami ekologicznymi oraz wskaźnikami sla zadania „Wymiana oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne typu led wraz z zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach na obiektach Wojewódzkiego szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Kro

Numer: EZ/214/18/2017

Data składania ofert: 2017-03-24

Data otwarcia ofert: 2017-03-24

                                                                                              Krosno, dnia 16.03.2017 roku             

 

Znak sprawy EZ/214/18/2017

                                                                                              www.krosno.med.pl

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinasowanie w ramach  „Programu  Priorytowego  NFOŚiGW- Poprawa  jakości powietrza. Część 2) zmniejszenie zużycia  energii w budownictwie” wraz  z weryfikacją  posiadanego  audytu energetycznego z efektami ekologicznymi oraz wskaźnikami  sla zadania  „Wymiana  oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne typu led wraz  z zastosowanie  systemów  zarządzania  energią w budynkach  na obiektach  Wojewódzkiego szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie.

Usługi  świadczone  przez Doradcę  obejmują w szczególności na :

a) przygotowaniu kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej – wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami; oraz weryfikacja przedłożonego przez Zlecającego audytu energetycznego na potrzeby zadania wraz z weryfikacją wyliczeń efektów ekologicznych oraz wskaźników,

b) monitoringu na etapie oceny formalnej i merytorycznej dokumentacji aplikacyjnej;

c) reprezentowaniu Zlecającego przed instytucją oceniającą dokumentację aplikacyjną;

d) kontroli zgodności realizacji projektu z założeniami i celami zatwierdzonymi w dokumentach projektowych, obejmującej monitorowanie postępu realizacji zadań oraz monitorowanie środków finansowych projektu;

e) koordynacji wypełniania obowiązków w zakresie sprawozdawczości;

f) nadzorze nad formalną, merytoryczną i finansową realizacją projektu, w tym: przygotowywanie wniosków o płatność i opieka w zakresie rozliczania środków z Instytucją Wdrażającą, dokumentowanie, raportowanie i sprawozdawczość Projektu, a także archiwizacja dokumentacji projektowej;

g) kontroli budżetowej prawidłowości ponoszenia wydatków, zgodnie z umową o dofinansowanie oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu;

h) weryfikacji faktur i innych dokumentów o równoważnej mocy dowodowej;

i) aktualizacji wniosku o dofinansowanie;

j) sporządzaniu wniosków o płatność z częściową sprawozdawczością, zgodnie z wytycznymi Programu Finansującego;

k) sporządzaniu comiesięcznych harmonogramów wnioskowania o płatności;

l) przygotowywaniu i prowadzeniu korespondencji z Instytucją Wdrażającą;

ł) kontroli wskaźników projektu;

m) przygotowaniu dokumentów do kontroli na zakończenie realizacji projektu;

n) koordynacji działań informacyjno-promocyjnych projektu, zgodnie z wytycznymi Programu Finansującego – tablic informacyjnych, pamiątkowych, publikacji.

o) wykonanie audytu powykonawczego, rozliczającego uzyskane efekty będące przedmiotem oceny przez NFOŚiGW po okresie trwałości projektu.

 

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia:  wniosek powinien być złożony  przez Doradcę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Warszawie do  dnia. 27.04.2017 r.

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 23.03.2017 r. do godz. 10:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

23.03.2017  roku godz. 10:10

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 101

 

Warunki płatności:

Zgodnie ze wzorem umowy § 4 ust.1

1.      (40%) wartości ., z tytułu przygotowania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej – wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w terminie 7 dni na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Doradcę;

2.      (60%) wartości, z tytułu uzyskania minimum 50 pkt. po ocenie wniosku „Poprawa jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” przez NFOŚiGW  terminie 7 dni na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Doradcę;

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych Bartłomiej Prajsnar – Dział Techniczny – te. 13 43 78 319

w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Monika Koś - tel. 13 4378 497

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinasowanie w ramach  „Programu  Priorytowego  NFOŚiGW- Poprawa  jakości powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia  energii w budownictwie” wraz  z weryfikacją posiadanego  audytu energetycznego z efektami ekologicznymi oraz wskaźnikami  sla zadania  „Wymiana  oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne typu led wraz  z zastosowanie  systemów  zarządzania  energią w budynkach  na obiektach  Wojewódzkiego szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie.

 

 

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy .................................................................................................................

2.    Adres siedziby .........................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego .................................................................................................................

II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto 

(słownie złotych...................................................................................................................... )

2)    podatek VAT       

(słownie złotych...................................................................................................................... )

3)    cenę brutto

(słownie złotych ..................................................................................................................... )

 

 

III.    Oświadczenia dodatkowe

 

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .............................................................................

3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.    Oferuję gwarancję na okres ...........................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres związania ofertą: ...........................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

7.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia........................................................

 

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

 

 

 

 

 

…………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
zał.1 formularz ofertowy
zał.2
zał. nr 1 po zmianach
zał. 2 po zmianach
zapytanie po zmianach
pytania i odpowiedzi z dnia 21.03.2017
wzór umowy poprawiony z dnia 21.032017
zestawienie z otwarcia ofert
uniewaznienie postepowania