Zamówienie publiczne - szczegóły

Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinasowanie w ramach „Programu Priorytowego NFOÅšiGW- Poprawa jakoÅ›ci powietrza. Część 2) zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” wraz z wykonaniem kompletnego audytu energetycznego z efektami ekologicznymi oraz wskaźnikami sla zadania „Wymiana oÅ›wietlenia tradycyjnego na energooszczÄ™dne typu led wraz z zastosowanie systemów zarzÄ…dzania energiÄ… w budynkach na obiektach Wojewódzkiego szpitala Podkarpackiego im Jana PawÅ‚a II w Kroï

Numer: EZ/214/18/2017

Data składania ofert: 2017-03-24

Data otwarcia ofert: 2017-03-24

                                                                                              Krosno, dnia 16.03.2017 roku             

 

Znak sprawy EZ/214/18/2017

                                                                                              www.krosno.med.pl

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno zaprasza do zÅ‚ożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinasowanie w ramach  „Programu  Priorytowego  NFOÅšiGW- Poprawa  jakoÅ›ci powietrza. Część 2) zmniejszenie zużycia  energii w budownictwie” wraz  z weryfikacjÄ…  posiadanego  audytu energetycznego z efektami ekologicznymi oraz wskaźnikami  sla zadania  „Wymiana  oÅ›wietlenia tradycyjnego na energooszczÄ™dne typu led wraz  z zastosowanie  systemów  zarzÄ…dzania  energiÄ… w budynkach  na obiektach  Wojewódzkiego szpitala Podkarpackiego im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie.

UsÅ‚ugi  Å›wiadczone  przez DoradcÄ™  obejmujÄ… w szczególnoÅ›ci na :

a) przygotowaniu kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej – wniosku o dofinansowanie wraz z zaÅ‚Ä…cznikami; oraz weryfikacja przedÅ‚ożonego przez ZlecajÄ…cego audytu energetycznego na potrzeby zadania wraz z weryfikacjÄ… wyliczeÅ„ efektów ekologicznych oraz wskaźników,

b) monitoringu na etapie oceny formalnej i merytorycznej dokumentacji aplikacyjnej;

c) reprezentowaniu ZlecajÄ…cego przed instytucjÄ… oceniajÄ…cÄ… dokumentacjÄ™ aplikacyjnÄ…;

d) kontroli zgodnoÅ›ci realizacji projektu z zaÅ‚ożeniami i celami zatwierdzonymi w dokumentach projektowych, obejmujÄ…cej monitorowanie postÄ™pu realizacji zadaÅ„ oraz monitorowanie Å›rodków finansowych projektu;

e) koordynacji wypeÅ‚niania obowiÄ…zków w zakresie sprawozdawczoÅ›ci;

f) nadzorze nad formalnÄ…, merytorycznÄ… i finansowÄ… realizacjÄ… projektu, w tym: przygotowywanie wniosków o pÅ‚atność i opieka w zakresie rozliczania Å›rodków z InstytucjÄ… WdrażajÄ…cÄ…, dokumentowanie, raportowanie i sprawozdawczość Projektu, a także archiwizacja dokumentacji projektowej;

g) kontroli budżetowej prawidÅ‚owoÅ›ci ponoszenia wydatków, zgodnie z umowÄ… o dofinansowanie oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu;

h) weryfikacji faktur i innych dokumentów o równoważnej mocy dowodowej;

i) aktualizacji wniosku o dofinansowanie;

j) sporzÄ…dzaniu wniosków o pÅ‚atność z częściowÄ… sprawozdawczoÅ›ciÄ…, zgodnie z wytycznymi Programu FinansujÄ…cego;

k) sporzÄ…dzaniu comiesiÄ™cznych harmonogramów wnioskowania o pÅ‚atnoÅ›ci;

l) przygotowywaniu i prowadzeniu korespondencji z Instytucją Wdrażającą;

Å‚) kontroli wskaźników projektu;

m) przygotowaniu dokumentów do kontroli na zakoÅ„czenie realizacji projektu;

n) koordynacji dziaÅ‚aÅ„ informacyjno-promocyjnych projektu, zgodnie z wytycznymi Programu FinansujÄ…cego – tablic informacyjnych, pamiÄ…tkowych, publikacji.

o) wykonanie audytu powykonawczego, rozliczającego uzyskane efekty będące przedmiotem oceny przez NFOŚiGW po okresie trwałości projektu.

 

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia:  wniosek powinien być zÅ‚ożony  przez DoradcÄ™ w Narodowym Funduszu Ochrony Åšrodowiska  i Gospodarki  Wodnej  w Warszawie do  dnia. 27.04.2017 r.

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Åšrodowiska  i Gospodarki Wodnej  ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a I w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 23.03.2017 r. do godz. 10:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

23.03.2017  roku godz. 10:10

DziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 101

 

Warunki płatności:

Zgodnie ze wzorem umowy § 4 ust.1

1.      (40%) wartoÅ›ci ., z tytuÅ‚u przygotowania kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej – wniosku o dofinansowanie wraz z zaÅ‚Ä…cznikami w terminie 7 dni na podstawie prawidÅ‚owo wystawionej faktury przez DoradcÄ™;

2.      (60%) wartoÅ›ci, z tytuÅ‚u uzyskania minimum 50 pkt. po ocenie wniosku „Poprawa jakoÅ›ci powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” przez NFOÅšiGW  terminie 7 dni na podstawie prawidÅ‚owo wystawionej faktury przez DoradcÄ™;

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych BartÅ‚omiej Prajsnar – DziaÅ‚ Techniczny – te. 13 43 78 319

w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Monika KoÅ› - tel. 13 4378 497

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy zaÅ‚Ä…czyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez peÅ‚nomocnika – oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa.

 

Sposób zÅ‚ożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a I w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

Przygotowanie kompletnego wniosku o dofinasowanie w ramach  „Programu  Priorytowego  NFOÅšiGW- Poprawa  jakoÅ›ci powietrza. Część 2) Zmniejszenie zużycia  energii w budownictwie” wraz  z weryfikacjÄ… posiadanego  audytu energetycznego z efektami ekologicznymi oraz wskaźnikami  sla zadania  „Wymiana  oÅ›wietlenia tradycyjnego na energooszczÄ™dne typu led wraz  z zastosowanie  systemów  zarzÄ…dzania  energiÄ… w budynkach  na obiektach  Wojewódzkiego szpitala Podkarpackiego im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie.

 

 

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala siÄ™ zależnie od przyjÄ™tych warunków udziaÅ‚u w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowieÅ„ umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy .................................................................................................................

2.    Adres siedziby .........................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego .................................................................................................................

II.        Cena

OferujÄ™ wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenÄ™ netto  zÅ‚

(słownie złotych...................................................................................................................... )

2)    podatek VAT        zÅ‚

(słownie złotych...................................................................................................................... )

3)    cenÄ™ brutto zÅ‚

(słownie złotych ..................................................................................................................... )

 

 

III.    OÅ›wiadczenia dodatkowe

 

1.    OÅ›wiadczam, że zapoznaÅ‚em siÄ™ z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszÄ™ do niego zastrzeżeÅ„.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .............................................................................

3.    Wyrażam zgodÄ™ na warunki pÅ‚atnoÅ›ci okreÅ›lone w zapytaniu ofertowym.

4.    OferujÄ™ gwarancjÄ™ na okres ...........................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres zwiÄ…zania ofertÄ…: ...........................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego zaÅ‚Ä…czam np. oryginaÅ‚y/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodnoÅ›ci, atestów, itp.

7.    Niniejszym oÅ›wiadczam, że oferta ta jest ważna do dnia........................................................

 

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)

 

 

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – formularz przedmiotu zamówienia

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy

 

 

 

 

 

 

…………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
zał.1 formularz ofertowy
zał.2
zał. nr 1 po zmianach
zał. 2 po zmianach
zapytanie po zmianach
pytania i odpowiedzi z dnia 21.03.2017
wzór umowy poprawiony z dnia 21.032017
zestawienie z otwarcia ofert
uniewaznienie postepowania