Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa obuwia profilaktycznego

Numer: EZ/214/25/2017

Data składania ofert: 2017-03-31

Data otwarcia ofert: 2017-03-31

nr sprawy EZ/214/25/2017                                                                                            Krosno, dnia 23.03.2017  r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup i dostawÄ™ obuwia profilaktycznego

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa obuwia profilaktycznego

SzczegóÅ‚owych opis przedmiotu zamówienia zawiera zaÅ‚Ä…cznik nr 2 i 3 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

6 miesięcy od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

38-400 Krosno  Termin zÅ‚ożenia oferty do  31.03.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

31.03.2017 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §7 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych: Edyta Prajsnar   – tel.  13 43 78 208

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Justyna Pasieka – tel. 13 43 78 497

 

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta – Zakup i dostawa obuwia profilaktycznego

EZ/214/25/2017” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
(w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia   

ZaÅ‚Ä…czniki nr 3– wzór umowy

 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Pytania i odpowiedzi
zestawienie z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty