Zamówienie publiczne - szczegóły

Sukcesywna dostawa folii chirurgicznej, bakteriobójczej

Numer: EZ/214/27/2017

Data składania ofert: 2017-04-06

Data otwarcia ofert: 2017-04-06

Nr. sprawy: EZ/214/27/2017                                                                                           Krosno, 29.03.2017 r.                                                 Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:abak@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl   

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

sukcesywną dostawę folii chirurgicznej bakteriobójczej

 

Przedmiot zamówienia

sukcesywna dostawa folii chirurgicznej bakteriobójczej

 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda:

1. Dokumentów dopuszczających do obrotu i używania dla zaoferowanego asortymentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami - dla wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 ze zm.).

2. Materiałów informacyjnych (opisy, katalogi) oferowanego przedmiotu zamówienia – w języku polskim - potwierdzających spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr2 (Opis przedmiotu Zamówienia- Formularze techniczne).

3. W przypadku  kiedy zaoferowane wyroby będą budzić wątpliwości Zamawiającego co do ich zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym, Zamawiający w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym zastrzega prawo żądania próbek wszystkich zaoferowanych wyrobów.

 

Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, sekretariat pokój 275

Termin złożenia oferty do 06.04.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

06.04.2017 r. godz. 11:15 pokój 103

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Małgorzata Antoniuk – 13 43 78 389 w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Bąk Arkadiusz telefon 13 43 78 216

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem Oferta – „sukcesywna dostawa folii chirurgicznej bakteriobójczej

                                     EZ/214/27/2017” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy 

                                                                                                                                               

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
formularz ofertowy
wzór umowy
załącznik 2