Zamówienie publiczne - szczegóły

Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów

Numer: EZ/214/20/2017

Data składania ofert: 2017-04-11

Data otwarcia ofert: 2017-04-11

nr sprawy EZ/214/20/2017                                                                                             Krosno, dnia 30.03.2017 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                                               email:abak@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

sukcesywnÄ… dostawÄ™ części zamiennych i materiaÅ‚ów eksploatacyjnych do samochodów

 

 

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiaÅ‚ów eksploatacyjnych do samochodów

 

Termin realizacji zamówienia:

12 miesiÄ™cy od podpisania umowy  

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,

38-400 Krosno 

Termin złożenia oferty do 11.04.2017 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:

11.04.2017 r. godz. 09:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Wojciech Wojnar – 13 43 78 202

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – BÄ…k Arkadiusz telefon 13 43 78 216

 

 

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

„Oferta – Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiaÅ‚ów eksploatacyjnych do samochodów

EZ/214/20/2017” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – formularz asortymentowo cenowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
formularz ofertowy
wzór umowy
załącznik 2
zestawienie ofert
wybór ofert