Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa aparatów telefonicznych bezprzewodowych - model Panasonic KX-TG1611

Numer: EZ/214/28/2016

Data składania ofert: 2017-04-07

Data otwarcia ofert: 2017-04-07

nr sprawy EZ/214/28/2017                                                                                             Krosno, dnia  03.04.2017 r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:abak@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawÄ™ aparatów telefonicznych bezprzewodowych

 

Przedmiot zamówienia

Dostawa 30 aparatów telefonicznych bezprzewodowy Model Panasonic KX-TG1611

Termin realizacji zamówienia:

sukcesywnie

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 5738-400 Krosno, sekretariat pokój 275

Termin zÅ‚ożenia oferty do  07.04.2017 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert:

07.04.2017 r. godz. 9:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:   BartÅ‚omiej Prajsnar - 13 43 78 319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Arkadiusz BÄ…k 13 43 78 216

 

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno 

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta – Dostawa aparatów telefonicznych bezprzewodowy Model Panasonic KX-TG1611- EZ/214/28/2017

 z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – formularz asortymentowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
formularz ofertowy
wzór umowy
załącznik 2
odpowiedzi na pytania
zestawienie ofert