Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa teczek na kartoteki i oznaczników do teczek

Numer: EZ/214/12/2017

Data składania ofert: 2017-04-20

Data otwarcia ofert: 2017-04-20

nr sprawy EZ/214/12/2017                                                                             Krosno, dnia 05.04.2017 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:abak@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Sukcesywna dostawa teczek na kartoteki i oznaczników do teczek

 

 

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa teczek na kartoteki i oznaczników do teczek

Termin realizacji zamówienia:

 

  Dostawa sukcesywna w okresie 12 miesięcy   

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Korczyńska 57,
38-400 Krosno

Termin składania oferty do: 20.04.2017 r. godz. 09:00

 

Termin otwarcia ofert:

20.04.2017 r. godz. 09:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

 

 

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

 W sprawach merytorycznych: Lucyna Chłosta  tel. 13 43 78 409 w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Arkadiusz Bąk - 13 43 78 216

 

 

 

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

„Oferta – EZ/214/12/2017 Sukcesywna dostawa teczek na kartoteki i oznaczników do teczek”

z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 3  – załącznik asortymentowo cenowy 

Załącznik nr 2 – wzór umowy

………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
formularz ofertowy
wzór umowy
załącznik 2
odpowiedzi na pytania
zestawienie ofert
wybór ofert