Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup jednorazowy narzędzi wielorazowego użytku dla Oddziału Okulistycznego

Numer: EZ/214/33/2017

Data składania ofert: 2017-04-20

Data otwarcia ofert: 2017-04-20

          Krosno, dnia 07.04.2017 roku                                                                                 

 

Znak sprawy EZ/214/33/2017

                                                                                              www.krosno.med.pl

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno zaprasza do zÅ‚ożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Zakup jednorazowy narzędzi wielorazowego użytku dla Oddziału Okulistycznego

Opis przedmiotu zamówienia zostaÅ‚ okreÅ›lony w zaÅ‚. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadajÄ… wymaganiom okreÅ›lonym przez zamawiajÄ…cego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi w tej mierze wymogami prawnymi ZamawiajÄ…cy żąda nastÄ™pujÄ…cych dokumentów:

 

W przypadku produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne:

  1. dla wyrobów wprowadzonych po wejÅ›ciu w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r, Nr 107, poz. 679):

 

-          CERTYFIKAT JAKOÅšCI CE – wystawiany przez jednostkÄ™ notyfikujÄ…cÄ…,

-          ZGŁOSZENIE WYROBU MEDYCZNEGO do Prezesa UrzÄ™du,

 

  1. dla wyrobów wprowadzonych przed wejÅ›ciem w życie ustawy zgodnie z Art. 138 Ustawy o wyrobach medycznych:

-          CERTYFIKAT JAKOÅšCI CE - wystawiany przez jednostkÄ™ notyfikujÄ…cÄ…,

 

2. W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty speÅ‚niajÄ… wymagania – parametry okreÅ›lone przez ZamawiajÄ…cego w siwz należy do oferty doÅ‚Ä…czyć:

A)

-  opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególnoÅ›ci w formie aktualnych katalogów (dopuszcza siÄ™ poszczególne karty katalogowe)lub/i materiaÅ‚ów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsÅ‚ugi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany

 

-  ZamawiajÄ…cy zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia próbek zaoferowanych produktów w przypadku wÄ…tpliwoÅ›ci co do zgodnoÅ›ci tych produktów z wymaganiami ZamawiajÄ…cego zawartymi w zapytaniu ofertowym i zaÅ‚Ä…cznikach do niej. 

 

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: dostawa jednorazowa w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a I w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57 – Magazyn szpitalny

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a I w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 19.04.2017 r. do godz. 10:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

19.04.2017  roku godz. 10:10

DziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 101

 

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  dr n med. Jacek Brymerski – OddziaÅ‚ Okulistyczny - tel. 13 43 78 453

 

w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Monika KoÅ› - tel. 13 4378 497

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy zaÅ‚Ä…czyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez peÅ‚nomocnika – oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa.

 

Sposób zÅ‚ożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a I w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 

narzędzia dla Oddziału Okulistycznego 2

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala siÄ™ zależnie od przyjÄ™tych warunków udziaÅ‚u w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowieÅ„ umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................

2.    Adres siedziby ..........................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ................................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego ..................................................................................................................

II.        Cena

OferujÄ™ wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenÄ™ netto   zÅ‚

(słownie złotych........................................................................................................................ )

2)    podatek VAT         zÅ‚

(słownie złotych........................................................................................................................ )

3)    cenÄ™ brutto  zÅ‚

(słownie złotych ....................................................................................................................... )

 

 

III.    OÅ›wiadczenia dodatkowe

 

1.    OÅ›wiadczam, że zapoznaÅ‚em siÄ™ z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszÄ™ do niego zastrzeżeÅ„.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia ..................................................................................

3.    Wyrażam zgodÄ™ na warunki pÅ‚atnoÅ›ci okreÅ›lone w zapytaniu ofertowym.

4.    OferujÄ™ gwarancjÄ™ na okres ...............................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres zwiÄ…zania ofertÄ…: .............................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego zaÅ‚Ä…czam np. oryginaÅ‚y/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodnoÅ›ci, atestów, itp.

7.    Niniejszym oÅ›wiadczam, że oferta ta jest ważna do dnia..............................................................

 

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)

 

 

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – formularz przedmiotu zamówienia

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy

 

 

 

 

 

 ZamawiajÄ…cy zmienia termin skÅ‚adania i otwarcia ofert na dzieÅ„ 20.04.2017 roku godziny pozostajÄ… bez zmian

 

 

 

 

 


 Załączniki:
zał.1 formularz ofertowy
zał.2 opis przedmiotu zamówienia
zał. 3 wzór umowy
pytania i odpowiedzi
zestawienie z otwarcia ofert
wybór najkorzystniejszej oferty