Zamówienie publiczne - szczegóły

Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 10.000.000,00 dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie

Numer: EZ/214/32/2017

Data składania ofert: 2017-05-19

Data otwarcia ofert: 2017-05-19

Zamawiajacy  zmienia termin składania  i otwarcia ofert na 19.05.2017 roku godziny pozostaja bez zmain

sezam.szpital@ krosno.med.pl

 

 

Krosno, dnia 11.04.2017 roku                                                                                             

 

Znak sprawy EZ/214/32/2017

                                                                                              www.krosno.med.pl

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 10.000.000,00 dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie

1.        Przedmiotem zamówienia jest kredyt lub pożyczka:

1)      Okres spłaty  - 60 miesięcy,

2)      Okres karencji  - 6 miesięcy,

3)      Oprocentowanie  - wibor 1M  + marża

4)      Prowizja – 0%,

5)      Zabezpieczenie – weksel In blanco, cesja umowy z NFZ ( wg. wzoru stosowanego  przez NFZ),

6)      Odsetki  płatne  na koniec miesiąca, pierwsze w miesiącu  następującym  po uruchomieniu kredytu

7)      Raty miesięczne płatne w ostatnim dniu roboczym miesiąca,

8)      Pierwsza rata kapitału w kwocie  185 199 PLN , pozostałe raty po 185,185 PLN.

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: 60 miesięcy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 21.04.2017 r. do godz. 10:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

21.04.2017  roku godz. 10:10

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 103

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  Małgorzata Sobolewska – Główny Księgowy tel. 13 43 78 336

w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Monika Koś - tel. 13 4378 497

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 

Udzielenie kredytu lub pożyczki w wysokości 10.000.000,00 dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im Jana Pawła II w Krośnie

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy .................................................................................................................

2.    Adres siedziby .........................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego .................................................................................................................

II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto 

(słownie złotych...................................................................................................................... )

2)    podatek VAT       

(słownie złotych...................................................................................................................... )

3)    cenę brutto

(słownie złotych ..................................................................................................................... )

 

 

III.    Oświadczenia dodatkowe

 

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .............................................................................

3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.    Oferuję gwarancję na okres ...........................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres związania ofertą: ...........................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

7.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia........................................................

 

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

 

 

 

 

 

 

…………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
zał. nr 1
zał. 1 - poprawiony
Pytania i odpowiedzi z dnia 21.04.2017
pytanie 51
pytanie 46
pytanie 47
pytanie 21 ,55
pytanie 30a
pytanie 45
pytanie 45
pytanie 45
pytanie 45
zał. 1 poprawiony
zapytanie poprawione
pytanie 50
pytanie 45b
zał. nr 1 po zmianach 28.04.2017
zestawienie z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty