Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą karetki neonatologicznej wraz z wyposażeniem w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/34/2017

Data składania ofert: 2017-05-29

Data otwarcia ofert: 2017-05-29

.


 Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 12.04.2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
Ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 15.04.2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
SIWZ
zał.1 formularz ofertowy
zał.2 opis przedmiotu zamówienia
zał.4
zał.5
zał.6 wzór umowy
zał.7
zał.8
JEDZ
JEDZ
SIWZ poprawiony z dnia 21.04.2017
zał. 2 poprawiony 21.04.2017
wzór umowy zał.6 - poprawiony 21.04.2017
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 11.05.2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
pytania i odpowiedzi
SIWZ poprwaiona z 11.05.2017
Ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 13.05.2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
unieważnienie postępowania