Zamówienie publiczne - szczegóły

Sukcesywny zakup i dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie

Numer: EZ/214/37/2017

Data składania ofert: 2017-05-08

Data otwarcia ofert: 2017-05-08

nr sprawy EZ/214/37/2017                                                                                           Krosno, dnia 20.04.2017 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Sukcesywny zakup i dostawę materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II
w Krośnie

 

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywny zakup i dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie
Szczegółowych opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 3 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

2 lata od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno  Termin złożenia oferty do 08.05.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

08.05.2017 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych: Edyta Prajsnar – Kierownik Działu Administracji i Inwestycji  – tel.  13 43 78 208

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Justyna Pasieka – tel. 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

„Oferta – Sukcesywny zakup i dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie – EZ/214/37/2017”
z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
(w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia   

Załączniki nr 3– wzór umowy

 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 opis zamówienia
Załącznik nr 3 wzór umowy
Zestawienie z otwarcia ofert
Wybór