Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie prac remontowo-budowlanych pomieszczeń Oddziału Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej II

Numer: EZ/214/40/2017

Data składania ofert: 2017-05-18

Data otwarcia ofert: 2017-05-18

nr sprawy EZ/214/40/2017                                                                                            Krosno, dnia 11.05.2017 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie prac remontowo-budowlanych pomieszczeń Oddziału Otolaryngologii i Otolaryngologii
Dziecięcej II

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie prac remontowo-budowlanych pomieszczeń Oddziału Otolaryngologii i Otolaryngologii Dziecięcej

Szczegółowych opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 i 3 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia:

Pakiet 1 -w terminie 3 tygodni od daty podpisania umowy

Pakiet 2, 4 – w terminie 7 dni kalendarzowych

Pakiet 3 – w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno  Termin złożenia oferty do 18.05.2017 godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

 18.05.2017 godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §7 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego), §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3a do Zapytania ofertowego)

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych: Krystyna Baran – Kierownik Sekcji Inwestycji  – tel.  13 43 78 208

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Justyna Pasieka – tel. 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta –„ Wykonanie prac remontowo-budowlanych pomieszczeń Oddziału Otolaryngologii
i Otolaryngologii Dziecięcej II – EZ/214/40/2017”
z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
(w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia   

Załączniki nr 3– wzór umowy

 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 opis zamówienia
Załącznik nr 2a instalacja gazów medycznych rzut pomieszczeń
Załącznik nr 2b ułożenie wykładziny Oddział Otolaryngologii
Załącznik nr 2c ułożenie wykładziny Oddział Reumatologii
Załącznik nr 2d rysunek lady do punktu pielęgniarskiego
Załącznik nr 3 wzór umowy Pakiet 2,4
Załącznik nr 3a wzór umowy Pakiet 1,3
Zestawienie z otwarcia ofert
Wybór