Zamówienie publiczne - szczegóły

Przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych

Numer: EZ/214/47/2017

Data składania ofert: 2017-06-29

Data otwarcia ofert: 2017-06-29

Nr. sprawy: EZ/214/47/2017                                                                                           Krosno, 21.06.2017 r.                                                 Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:abak@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl   

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych

 

 

Przedmiot zamówienia

Przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych

 

.

 

Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, sekretariat pokój 275

Termin złożenia oferty do 29.06.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

29.06.2017 r. godz. 11:15 pokój 103

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Stanisław Szurlej – 13 43 78 511 w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Bąk Arkadiusz telefon 13 43 78 216

 

sposób złożenia ofert:

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem Oferta – „przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych EZ/214/47/2017”

z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu

(w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 3 – wzór umowy

                                                                                                                                                

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
formularz ofertowy
wzór umowy
załącznik
zestawienie ofert
wybór ofert