Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/60/2017

Data składania ofert: 2017-09-05

Data otwarcia ofert: 2017-09-05

.


 Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 6 lipca 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 11 lipca 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
SIWZ
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 7 - oświadczenie - grupa kapitałowa
zał. nr 8 - protokół zdawczo-odbiorczy - wzór
zał. nr 6 - wzór umowy
zał. nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zał. nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
JEDZ wygenerowany
JEDZ - wersja edytowalna
zał. nr 2 - pakiet nr 1 - lampa bezcieniowa
zał. nr 2 - pakiet nr 2 - USG
zał. nr 2 - pakiet nr 3 - KTG + centrala do KTG
zał. nr 2 - pakiet nr 4 - monitory funkcji życiowych
zał. nr 2 - pakiet nr 5 - łóżka porodowe
zał. nr 2 - pakiet nr 6 - wanna porodowa
zał. nr 2 - pakiet nr 7 - piłki rehabilitacyjne
zał. nr 2 - pakiet nr 8 - łóżka
zał. nr 2 - pakiet nr 9 - meble zabiegowe
zał. nr 2 - pakiet nr 9 - specyfikacja dotycząca mebli zabiegowych
zał. nr 2 - pakiet nr 9 - rysunki techniczne
zał. nr 2 - pakiet nr 10 - lodówki
zał. nr 2 - pakiet nr 11 - chłodziarki na leki
zał. nr 2 - pakiet nr 12 - wózki opatrunkowe
zał. nr 2 - pakiet nr 13 - wózki zabiegowe
zał. nr 2 - pakiet nr 14 - wózek na bieliznę czystą
zał. nr 2 - pakiet nr 15 - wózek na bieliznę brudną
zał. nr 2 - pakiet nr 16 - fotele ginekologiczne
zał. nr 2 - pakiet nr 17 - kolposkopy
zał. nr 2 - pakiet nr 18 - diatermia chirurgiczna
zał. nr 2 - pakiet nr 19 - aparat EKG przenośny
zał. nr 2 - pakiet nr 20 - komplet narzędzi chirurgicznych
wyjaśnienia dotyczące pakietu nr 9 - meble medyczne
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 08.08.2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 09.08.2017 roku zostało opublikowanie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o sprostowaniu , które w dniu 11.08.2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców
Pakiet 2- USG modyfikacja
Pakiet 16- fotele ginekologiczne modyfikacja
Pakiet 17- kolposkopy modyfikacja
SIWZ po zmianach
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 16.08.2017 roku zostało opublikowanie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
zestawienie ofert z dnia 5 września 2017 roku
zawiadomienie o unieważnieniu pakietów nr 6,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,20
zawiadomienie o wyborze
zawiadomienie o wyborze - pakiet 2