Zamówienie publiczne - szczegóły

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV” oraz „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy ul. Korczyńskiej – etap IV”

Numer: EZ/214/54/2017

Data składania ofert: 2017-07-24

Data otwarcia ofert: 2017-07-24

nr sprawy EZ/214/54/2017                                                                                            Krosno, dnia 17.07.2017 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV” oraz „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy ul. Korczyńskiej – etap IV”

 

Przedmiot zamówienia:

Pakiet 1 -  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa systemu zasilania Szpitala w energię elektryczną – etap IV”

Pakiet 2 - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy ul. Korczyńskiej – etap IV”

Szczegółowych opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia upływu terminu gwarancji na roboty budowlane udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno

Termin złożenia oferty do 24.07.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

 

24.07.2017 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §2 wzoru umowy ( załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),

 

Warunki udziału w postępowaniu

1.       Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

2.       Wykonawca winien dysponować:

a)       Pakiet 1: Inspektorem nadzoru branży elektrycznej posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

b)       Pakiet 2:  Inspektorem nadzoru branży sanitarnej posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

3.       Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek.

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych: Edyta Prajsnar – Kierownik Działu Administracji i Inwestycji  – tel.  13 43 78 208

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Monika Koś – tel. 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta –„Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa systemu zasilania Szpitala

w energię elektryczną – etap IV” oraz „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Szpitala przy

ul. Korczyńskiej – etap IV” – EZ/214/54/2017”
z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
(w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty 

Załączniki nr 2 – wzór umowy

 

 

 

……………………………............................

Data


 Załączniki:
zał.1 formularz ofertowy
zał.2 wzór umowy
zal. 2 wzór umowy
zestawienie z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty