Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/70/2017

Data składania ofert: 2017-09-15

Data otwarcia ofert: 2017-09-15

.


 Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 25 lipca 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzieniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie opublikowane w DzUUE dnia 28.07.2017r.
siwz
załącznik nr 1 formularz ofertowy
Pakiet 1 inkubator transportowy
Pakiet2 - 4 inkubatory
Pakiet3 aparat do przezskórnego badania bilirubiny
Pakiet5 system do selektywnego chłodzenia głowy noworodka
Pakiet4 stanowisko do resuscytacji
Pakiet6 pulsoksymetry
Pakiet7 fotolampy
Pakiet8 respiratory
Pakiet9 aparat USG
Pakiet10 kardiomonitory
Pakiet11 meble medyczne
Pakiet11 meble rysunki
Pakiet11 meble specyfikacja
Pakiet12 łóżka noworodkowe
Pakiet13 lodówka na leki
Pakiet14 chłodziarka na leki
załącznik nr 3 JEDZ edytowalny
załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu
załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
załącznik nr 6 umowa wzór
załącznik nr 7 grupa kapitałowa
załącznik nr 8 protokół zdawczo odbiorczy
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 29 sierpnia 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
wyjaśnienia na zapytania Wykonawców
SIWZ po zmianach
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 31.08.2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
wyjasnienia na zapytania Wykonawców - część 2
zestawienie ofert z dnia 15 września 2017 roku
zawiadomienie o unieważnieniu pakietu nr 8 i 14
zawiadomienie o wyborze część 1
zawiadomienie o wyborze część 2 - pakiet nr 1
wybór część 3