Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa materiałów do malowania klatek schodowych budynku H (klatki KSH1 i KSH 2) i korytarza przy pokojach hotelowych

Numer: EZ/214/59/2017

Data składania ofert: 2017-08-18

Data otwarcia ofert: 2017-08-18

nr sprawy EZ/214/59/2017                                                                                           Krosno, dnia 08.08.2017 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup i dostawÄ™ materiaÅ‚ów do malowania klatek schodowych budynku H (klatki KSH1 i KSH 2)

i korytarza przy pokojach hotelowych

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa materiaÅ‚ów do malowania klatek schodowych budynku H (klatki KSH1 i KSH2) i korytarza przy pokojach hotelowych

SzczegóÅ‚owych opis przedmiotu zamówienia zawiera zaÅ‚Ä…cznik nr 2 i 3 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: dostawa jednorazowa w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

38-400 Krosno  Termin zÅ‚ożenia oferty do  18.08.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

18.08.2017 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych:

Marian Penar -pracownik Sekcji Inwestycji  – tel.  13 43 78 213

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Justyna Pasieka – tel. 13 43 78 497, 13 43 78 213

 

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

„Oferta – Zakup i dostawa materiaÅ‚ów do malowania klatek schodowych oraz korytarza– EZ/214/59/2017”
z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
(w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia   

ZaÅ‚Ä…czniki nr 3– wzór umowy

 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 wzór umowy
Zestawienie z otwarcia ofert
Wybór